اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست , 2013-10-09

عنوان : ( ظرفیت تحمل شهری برمبنای مصرف و بهرهوری از منابع آب در شهر مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , شهرزاد قلی زاده سرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توجه به مفاهیم آستانه های تحمل زیست محیطی و ظرفیت برد سرزمین در برنامه ریزی و مدیریت شهری، یکی از مهمترین ابزارها در جهت نیل به توسعه پایدار شهری است. در این مقاله ظرفیت تحمل شهری برمبنای میزان مصرف و بهرهوری از منابع آب و تولید فاضلاب با هدف سنجش آستانههای تحمل زیست محیطی و ظرفیت برد سرزمین در سطح نواحی چهل و نه گانه شهر مشهد در سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این رویکرد بر ارتباط بین مصرف منابع و تولید آلودگی تاکید شد و ظرفیت تحمل شهری متشکل از دو مفهوم ظرفیت تحمل پشتیبان و ظرفیت تحمل حیاتی در بازهای از میزان حداقل فشار تا فشار بحرانی طبقه بندی شد. برابر با نتایج بدست آمده، حداقل و حداکثر توان جمعیت پذیری شهر مشهد برحسب میزان بهره وری و مصرف منابع آب به ترتیب برابر با 886933 و 1023385 نفر تعیین شد. همچنین نتایج نشان داد که بیش از 70 درصد از نواحی شهری مشهد از آستانههای مجاز جمعیتی گذر نموده و در آستانه فشار بحرانی برابر با بیشترین میزان بار و فشار وارده بر اکوسیستم شهری قرار دارند. از اینرو پیشنهاد شد که رویکرد ظرفیت تحمل به عنوان یک ابزار جامع برنامه ریزی در مدیریت توسعه شهری و به ویژه توسعههای جدید بکار گرفته شود.

کلمات کلیدی

, توسعه پایدار, ظرفیت تحمل, مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059486,
author = {رهنماء, محمدرحیم and قلی زاده سرابی, شهرزاد},
title = {ظرفیت تحمل شهری برمبنای مصرف و بهرهوری از منابع آب در شهر مشهد},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توسعه پایدار، ظرفیت تحمل، مشهد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ظرفیت تحمل شهری برمبنای مصرف و بهرهوری از منابع آب در شهر مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A قلی زاده سرابی, شهرزاد
%J اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
%D 2013

[Download]