اولین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک , 2004-05-09

عنوان : ( شبیه سازی جریان در زیر پلها با استفاده از مدلهای مختلف نرم افزاری )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق شبیه سازی جریان در زیر پلها با استفاده از سه نرم افزار هیدرولیکی شناخته شده شامل Mike11، ISIS و HEC-RAS انجام شده است. داده های مورد استفاده در این مطالعه مربوط به یک بررسی آزمایشگاهی است که قبلا با استفاده از یک فلوم 22 متری در دانشگاه بیرمنگهام انگلستان انجام شده است. در تحقیق حاضر دو نوع پل شامل پل قوسی و پل مستقیم عرشه دار با سه پایه مورد شبیه سازی قرار گرفته اند و هر دو با دو جریان کم و زیاد بررسی شده اند. نتایج حاصل نشان داد که هرچند هر سه نرم افزار ذکر شده قادرند جریان در زیر پل های قوسی و مستقیم عرشه دار را شبیه سازی کنند ولی نتایج ارائه شده توسط آنها متفاوت است و نتایج حاصل از نرم افزار HEC-RAS به مقادیر واقعی نزدیک تر است.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی جریان, پل, مدل, نرم افزار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059498,
author = {دستورانی, محمدتقی},
title = {شبیه سازی جریان در زیر پلها با استفاده از مدلهای مختلف نرم افزاری},
booktitle = {اولین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک},
year = {2004},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {شبیه سازی جریان، پل، مدل، نرم افزار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی جریان در زیر پلها با استفاده از مدلهای مختلف نرم افزاری
%A دستورانی, محمدتقی
%J اولین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
%D 2004

[Download]