هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( استفاده از سطوح مختلف خلر (Lathyrus sativus) خام و اتوکلاو شده بر عملکرد مرغان تخمگذار )

نویسندگان: سیداحمد صحاف , حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف خلر خام و یا اتوکلاو شده بر صفات عملکردی مرغان تخمگذار انجام شد. به این منظور از 336 قطعه مرغ تخمگذار سویه "های لاین W-36 " در مرحله پس از تولک بری (99-89هفتگی) استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل هفت جیره بر پایه ذرت و سویا (شاهد) و استفاده از سطوح 8، 16 و 24 درصد خلر خام و یا اتوکلاو شده در جیره غذایی با 6 تکرار و 8 پرنده در هر تکرار بود. با جایگزینی خلر )خام و فرآوری شده( در جیرههای مصرفی، تولید )درصد تخمگذاری و وزن تخم مرغ تولیدی( به طور معنی دار کاهش و ضریب تبدیل غذایی به طور معنی دار افزایش یافت. فرآوری حرارتی خلر به روش اتوکلاو کردن باعث بهبود شاخصهای عملکرد تولیدی به طور معنی داری شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که جایگزینی خلر در جیره مرغان تخمگذار در سطوح 9 درصد و بیشتر موجب افت تولید میشود. فرآوری حرارتی خلر به روش اتوکلاو کردن میتواند بر کاهش اثرات منفی استفاده از خلر در جیره مرغان تخمگذار بر شاخصهای عملکرد تولیدی مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, خلر , مرغان تخمگذار, اتوکلاو , صفات عملکردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059622,
author = {صحاف, سیداحمد and زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم},
title = {استفاده از سطوح مختلف خلر (Lathyrus sativus) خام و اتوکلاو شده بر عملکرد مرغان تخمگذار},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {خلر ،مرغان تخمگذار، اتوکلاو ،صفات عملکردی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از سطوح مختلف خلر (Lathyrus sativus) خام و اتوکلاو شده بر عملکرد مرغان تخمگذار
%A صحاف, سیداحمد
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]