هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( تعیین انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح شده بر مبنای ازت خلر (Lathyrus sativus) خام و اتوکلاو شده در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: سیداحمد صحاف , حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور تعیین انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح شده بر مبنای ازت (َAMEn) خلر خام و اتوکلاو شده با استفاده از 75 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس 303 در سن 15 تا 23 روزگی به روش جمع آوری کل فضولات به دو روش جایگزینی ماده آزمایشی با 50 درصد جیره پایه و یا استفاده از ماده آزمایشی به عنوان تنها عامل تأمین کننده انرژی جیره انجام شد. میانگین AMEn خلر 1873 کیلو کالری بر کیلو گرم ماده خشک برای خلر خام و 2358 کیلو کالری در کیلو گرم ماده خشک برای خلر فرآوری شده بدست آمد. فرآوری حرارتی موجب افزایش AMEn خلر بطور معنی دار و بمیزان 537 کیلو کالری در هر کیلو گرم ماده خشک شد. روش انجام آزمایش بر روی میزان AMEn تعیین شده برای خلر اثر معنی دار داشت. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که: اعمال حرارت به عنوان یک روش فرآوری باعث بهبود ارزش AMEn خلر در جوجه های گوشتی می شود.

کلمات کلیدی

, خلر, انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری, اتوکلاو, جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059623,
author = {صحاف, سیداحمد and زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم},
title = {تعیین انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح شده بر مبنای ازت خلر (Lathyrus sativus) خام و اتوکلاو شده در جوجه های گوشتی},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {خلر، انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری، اتوکلاو، جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح شده بر مبنای ازت خلر (Lathyrus sativus) خام و اتوکلاو شده در جوجه های گوشتی
%A صحاف, سیداحمد
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]