هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( اثر سطوح و منابع مختلف منگنز در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار )

نویسندگان: نفیسه برزگر , حیدر زرقی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف مکملهای منگنز)کیلات آلی،سولفات و اکسید منگنز(در جیره مرغان تخمگذار در دوره پس از تولک 98-85 هفتگی) بر شاخصهای عملکرد تولیدی این آزمایش انجام شد.آزمایش با استفاده از 400 قطعه مرغ تخم گذار سویه های لاین W-36 در قالب طرح کاملا تصادفی شامل 10 تیماربا 5تکرارو 8 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل افزودن سه سطح (30، 60و 90 میلی گرم در کیلو گرم جیره( از 3 نوع مکمل منگنز)کیلات آلی، منگنز اکسید و منگنز سولفات( و جیره بدون افزودن مکمل منگنز)شاهد( بودند. نتایج نشان داد که اعمال تیمارهای آزمایشی در 4 هفته نخست پس از شروع آزمایش تاثیر معنی داری بر تولید تخم مرغ، وزن تخم مرغ و ضریب تبدیل غذایی نداشت ولی با ادامه آزمایش در 4 هفته دوم و 4 هفته سوم پس از شروع آزمایش در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی مکمل منگنز به فرم آلی در مقایسه با پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی مکمل منگنز به فرم اکسید درصد تخمگذاری و گرم تخم مرغ تولیدی به ازای هر قطعه در روز به طور معنیداری بالاتر و ضریب تبدیل غذایی به طور معنی داری پایینتر بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد استفاده از مکمل منگنز به فرم آلی می تواند باعث بهبود عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار شود.

کلمات کلیدی

, منگنز, عملکرد تولیدی, مرغان تخم گذار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059624,
author = {برزگر, نفیسه and زرقی, حیدر and نصیری مقدم, حسن and حسن آبادی, احمد},
title = {اثر سطوح و منابع مختلف منگنز در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {منگنز، عملکرد تولیدی، مرغان تخم گذار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح و منابع مختلف منگنز در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار
%A برزگر, نفیسه
%A زرقی, حیدر
%A نصیری مقدم, حسن
%A حسن آبادی, احمد
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]