سومین همایش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-08-13

عنوان : ( تعیین شاخص های ارزیابی پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سدهای بزرگ )

نویسندگان: مرجان طاهری صفار , لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنجش پایداری به عنوان ابزار کارآمد برای دستیابی به توسعه پایدار و بهبود اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و زندگی انسان همواره باپیچیدگیهای زندگی انسانی درگیر است. این پیچیدگی ناشی از تعامل عناصر مورد مطالعه با یکدیگر و با محیط است. براساس نظریه سیستمهامطالعه هریک از پدیدههای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به تنهایی شناخت درستی را به دست نمیدهندو لازم است تا این پدیدهها در کنش متقابل با یکدیگر و با سایر اجزای زیست بوم مورد مطالعه قرار گیرند. در مطالعه حاضر، به منظور تعیین اهمیت معیارهای پایداری، در غالب سه جنبه پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بررسی شده است. بدین منظور، اهداف، معیارها و زیرمعیار و گزینههای متفاوت که با توجه به مطالعات پیشین تعیین شده و با استفاده از نظر خبرگان دسته بندی گردیده و روابط متقابل بین آنها تبیین شده است. البته معیارها و زیر معیارهای پایداری دارای ارزش و اهمیت برابر نیستند از سویی فقدان آستانه و یا ابزار مشخص برای تعیین ارزش و اهمیت دقیق شاخصها و معیارها، پژوهشگران را برآن داشت تا در این تحقیق با بهرهگیری از نظر سه گروه از افراد خبره )مجریان و بهره برداران، مشاوران و پیمانکاران( برای تعیین ارزش و اهمیت آنالیز و وزن نهایی معیارها وزیرمعیارها مشخص گردید. نتایج تحقیق حاکی FANP شاخصها استفاده گردد. این نظریات کارشناسی از طریق روش از آن است که در بین معیارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سهم معیارها در پایداری منطقه بسیار به هم نزدیک بوده و دارای اهمیت تقریبا برابری هستند. از منظر رتبه بندی معیار زیست محیطی با وزن 273.2 بیشترین وزن و معیار اجتماعی با وزن 27322 کمترین وزن را به خود اختصاص دادهاند.در مقایسه بین زیر معیارها، پایداری منابع آبی با وزن 271.0 بیشترین اهمیت را از دید خبرگان دارد. این امر با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور و بحران خشکسالی پیش رو دور از انتظار نیست. در بین تمامی شاخص ها، بعد جاذبه های گردشگری کمترین وزن را به خود اختصاص داده است. قابل ذکر است، یافتههای این پژوهش راهکاری برای تصمیمگیران به جهت اهمیت جنبههای مختلف تاثیرگذاری پروژههای سد بر محیطزیست است و یافتههای این پژوهش میتواند در تعدیل سازی نتایج ارزیابی هر پروژه سد بکار رود.

کلمات کلیدی

, پایداری, اقتصادی, اجتماعی, زیست محیطی, سد های بزرگ, تحلیل شبکه ای فازی(FANP)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059653,
author = {طاهری صفار, مرجان and ابوالحسنی, لیلی and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {تعیین شاخص های ارزیابی پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سدهای بزرگ},
booktitle = {سومین همایش های محیط زیست و کشاورزی ایران},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {پایداری، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، سد های بزرگ، تحلیل شبکه ای فازی(FANP)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین شاخص های ارزیابی پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سدهای بزرگ
%A طاهری صفار, مرجان
%A ابوالحسنی, لیلی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J سومین همایش های محیط زیست و کشاورزی ایران
%D 2015

[Download]