مطالعات آموزش و یادگیری, دوره (8), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (50-68)

عنوان : ( نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنان )

نویسندگان: محسن حیدرزاده , بهروز مهرام , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت پژوهش باعث شده است که یکی از اهداف مورد تأکید در هر نظام آموزشی بویژه در آموزش عالی، افزایش و بهبود مهارت های پژوهش کردن در بین دانشجویان باشد. این پژوهش با هدف بررسی نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت گیری پژوهشی در انگیزش پژوهشی دانشجویان، انجام شد. شرکت کنندگان پژوهش شامل 110 نفر (شامل 70 مرد و 40 زن) بود که با استفاده از روش نمونه¬گیری طبقه¬ای نسبتی انتخاب شدند. برای گرد¬آوری داده¬ها از پرسش نامه¬ جهت¬گیری پژوهشی، پرسش نامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده و پرسش نامه انگیزش پژوهشی استفاده شد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که ارزشیابی تبحری قابلیت پیش بینی هر دو نوع انگیزش درونی و بیرونی و ارزشیابی عملکردی قابلیت پیش بینی بی انگیزگی دانشجویان را داراست. همچنین تمایل به پژوهش کاربردی، قابلیت پیش بینی انگیزش بیرونی را فراهم می آورد. بر اساس یافته های پژوهش، هدایت برنامه درسی دانشگاهی به سوی ارزشیابی های تبحری و فراهم آوردن تمهیداتی برای افزایش انگیزش، از جمله استنتاج های این مطالعه بوده است.

کلمات کلیدی

, انگیزش پژوهشی, جهت گیری پژوهشی, ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059809,
author = {حیدرزاده, محسن and مهرام, بهروز and کارشکی, حسین},
title = {نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنان},
journal = {مطالعات آموزش و یادگیری},
year = {2016},
volume = {8},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-5075},
pages = {50--68},
numpages = {18},
keywords = {انگیزش پژوهشی، جهت گیری پژوهشی، ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنان
%A حیدرزاده, محسن
%A مهرام, بهروز
%A کارشکی, حسین
%J مطالعات آموزش و یادگیری
%@ 2228-5075
%D 2016

[Download]