اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-11-26

عنوان : ( بررسی اثر تپه های موریانه بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مرتع استپی روستای شورلق سرخس )

نویسندگان: مهسا فلاح رستم آباد , محمد فرزام , وحید حسینی , غلامحسین مروج ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر کلونی موریانه ها در 55 کیلومتری اده مشهد سرخس در مرتع روستای شورلق سرخس مورد مطالعه و اثر موریانه بر ویژگی های شیمیایی بافت خاک شاخص ها و درصد پوشش گیاهی در منطقه شاهد تپه ها و خاک اطراف آنها مورد بررسی قرار گرفته است. برای مطالعه و اثر موریانه ها بر ویژگی های یمیای و فیزیکی خاک از نمنه های برداشت خاک تپه، خاک لکه و خاک شاهد ادازه گیری شده ات. داده هایحاصل از 18 نمونه برداشت شده خاک آزمایش ویژگی های شیمایی و فیزیکی در نرم افزار spss با آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج نشان می دهد که CE, pH, K , N, Mg Ca بافت خاک ازت ماده آلی تحت تاثیر کلونی های موریانه بوده و اثر معنی داری بر میزان فسفر خاک نداشته است.

کلمات کلیدی

, تپه های موریانه, کلونی موریانه, ویژگی شیمیایی خاک, گونه Hodotermitidae , مرتع شورلق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059824,
author = {فلاح رستم آباد, مهسا and فرزام, محمد and وحید حسینی and مروج, غلامحسین},
title = {بررسی اثر تپه های موریانه بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مرتع استپی روستای شورلق سرخس},
booktitle = {اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {تپه های موریانه، کلونی موریانه، ویژگی شیمیایی خاک، گونه Hodotermitidae ، مرتع شورلق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تپه های موریانه بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مرتع استپی روستای شورلق سرخس
%A فلاح رستم آباد, مهسا
%A فرزام, محمد
%A وحید حسینی
%A مروج, غلامحسین
%J اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
%D 2015

[Download]