اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها , 2016-09-13

عنوان : ( مقایسه ارتفاع نبکاهای Stipagrostis plumosa و Alhaji maurorumuom در مناطق حمل ( مطالعه موردی: منطقه خانگیران سرخس) )

نویسندگان: محمدجواد یوسفی , علیرضا راشکی , محمد فرزام , محمد تقی کاشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده نبکاها می باشند. نبکاها گروهی از اشکال ، از جمله اشکال فرسایش بادی که در حضور توام گیاه و فرسایش بادی ایجاد میگردد ناهمواری ترسیبی هستند که ایجاد و توسعه آنها متاثر از عوامل گوناگونی است. نبکاها باعث کاهش انتقال ماسههای بادی و رسوب این ماسه ها در پای نبکاها میگردد. واضح است که هر گونه گیاهی تا حد معینی توانایی ترسیب و ایجاد نبکا را دارد و هر گونهی گیاهی که بتواند به طور میانگین میزان بیشتری رسوب را در پای نبکا ایجاد نماید جهت برنامههای کنترل فرسایش بادی از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی میزان رسوب ایجاد شده در نبکاهای دو گونه ) در منطقه خانگیران سرخس انجام پذیرفت. در Stipagrostis plumosa ) و سبد پاکوتاه ( Alhaji maurorumuomخارشتر ( نبکا بررسی شده و برای هر نبکا ارتفاع رسوب و ارتفاع گیاه اندازهگیری شد. پس بررسی ارتفاع 04 مجموع برای هر گونهی گیاهی رسوب در نبکاهای دو گونه مشخص گردید که گونهی خارشتر ارتفاع بیشتری از نبکا را بوجود آورده که دلیل آن را میتوان تراکم تاج پوشش بیشتر این گونه نسبت به گونه سبد پاکوتاه عنوان نمود.

کلمات کلیدی

, سرخس , نبکا, سبد پاکوتاه ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059830,
author = {یوسفی, محمدجواد and راشکی, علیرضا and فرزام, محمد and محمد تقی کاشکی},
title = {مقایسه ارتفاع نبکاهای Stipagrostis plumosa و Alhaji maurorumuom در مناطق حمل ( مطالعه موردی: منطقه خانگیران سرخس)},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها},
year = {2016},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {سرخس ، نبکا، سبد پاکوتاه ،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ارتفاع نبکاهای Stipagrostis plumosa و Alhaji maurorumuom در مناطق حمل ( مطالعه موردی: منطقه خانگیران سرخس)
%A یوسفی, محمدجواد
%A راشکی, علیرضا
%A فرزام, محمد
%A محمد تقی کاشکی
%J اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
%D 2016

[Download]