سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران , 2016-10-07

عنوان : ( بررسی اثر فرم رویشی گیاهان در مراتع نیمه استپی بر میزان همزیستی با قارچ میکوریزا )

نویسندگان: جلیل احمدی , محمد فرزام , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچهای میکوریز یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین جوامع همزیست هر طبیعت هستند. میکوریز نوعی قارچ همزیست باریشه گیاهان است. قارچهای میکوریز از اهمیت ویژ ای ذر اکولوژی خاک برخوردار میباشد. وجود آنها سبب تغییر ترکی شیمیایی ترشحات ریشه املار جامعه میکروبی و ریزوسفر ازمی شود. فرم رویشتی گیاهان رایجترین و ساه ترین معیار برای طبقهبندی گیاهان است که بر اساس ویژگیهای مورفولوژیکی طبقه بندی شد اند. در مراتع گیاهان با فرمهای مخرلف رویشتتتی گراسذ فورن و گیاهان بوتهای و توبی وجوه هارند. فرمهای رویش )گراسذ فورنذ بوته و ...( مخرلف که هر مرتع حاضرند با توجه به شرایط موجوه میتوانند بر متیط اطراف خوه اثر بگعارند و از آن تأثیرپعیرند. هدف از انجام این آزمایش ارزیابی اثر گیاهان با فرمهای زیستتری مخرلف بر همزیستتری آنها با AMF و میزان استترور هر ریزوستتفر گیاهان بوه که بر روی تهار گونته ی Agropyron trichophorum ذ Stipa barbata ذ Artemisia aucheri و Asteragalus gossypinus از ستتته خانواه ی گیاهی انجام شتد. نمونهگیری از ریشته و خاک گیاهان مورهنرر هر فل بهار انجام شد. پس از بررسیها مشتخ شتد که میزان استرور هر ریزوسفر گیاهان فرم رویشی گراس ) 32.11 ( نسبت به فرم بوتهای ) 23.8 ( بیشرر بوه اما بااینوجوه میزان استترور هر ریزوستتفر گونه های مخرلف اخرلاف تندانی باهم نداشتتت اما بررستتی نرایج کلونیزاستیون نشتان هاه که میزان همزیسری هر فرم زیسری بوته ای ) 0.74 ( بیشتر از فرم گراس ) 0114 ( بوه. هرتند میزان همزیستی هر گونه های مختلفبا یکدیگر متفاوتبوه. نتایج بدست آمده نشان داد که نوع فرم رویشی گیاهان روی میزان اسپور هر خاک اطراف ریشه و هم میزان همزیستی ریشه با قارچ میکوریزا تأثیر دارد و می تواند رابطه ی قارچ و گیاه را تحت تأثیر قرار دهد

کلمات کلیدی

, گیاهان مرتعی, بوته, گراس, AMF , کلونیزاسیون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059834,
author = {احمدی, جلیل and فرزام, محمد and لکزیان, امیر},
title = {بررسی اثر فرم رویشی گیاهان در مراتع نیمه استپی بر میزان همزیستی با قارچ میکوریزا},
booktitle = {سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران},
year = {2016},
location = {بهبهان, ايران},
keywords = {گیاهان مرتعی، بوته، گراس، AMF ، کلونیزاسیون.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر فرم رویشی گیاهان در مراتع نیمه استپی بر میزان همزیستی با قارچ میکوریزا
%A احمدی, جلیل
%A فرزام, محمد
%A لکزیان, امیر
%J سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
%D 2016

[Download]