هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( اوره کند رهش، تامین کننده نیتروژن مورد نیاز در شکمبه )

نویسندگان: میترا مزینانی , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات استفاده ازاوره کندرهش بعنوان جایگزین منابع نیتروژن غیر پروتئینی در جیرره بزهرای رریری سانن انجام رد. در این آزمایش، از 16 رأس بز ریری سانن با میانگین وزن 38.85 کیلوگرم، روزهرای رریردهی 73 و تولیرد رریر 1979 گرم استفاده رد. بزها بطور تصادفی در چهار تیمار آزمایشی رامل: 1( تیمار راهد )کلزا(، 2 ( تیمار اوره )دارای 0.5 درصرد اوره(، 3 ( تیمار اپتیژن )دارای 0.55 درصد اپتی ژن(، 4 ( تیمار اوره کند رهش )دارای 0.7 درصرد اوره کنرد رهرش( دسرته بنردی ردند. بر اساس نتایج این آزمایش اثر تیمارها روی ترکیب ریر، فراسنجههای ررکمبه و سرنتز پرروتئین میکروبری معنریدار نبرود ( p>0.05 ( و تاثیر بر روی اکثر متابولیتهای خون بجز اوره، کلسترول و ALT نیز بیمعنی برود ) p>0.05 (. در نتیجره اخرت چندانی بین تیمارهای اوره کند آزاد رونده با تیمار راهد )کلزا( در آزمایشات حیوانی مشاهده نشرد و مریتروان از ایرن منرابع بره عنوان جایگزین بخشی از منابع پروتئین حقیقی استفاده کرد بدون اینکه تولید ریر یا مصر خوراک کاهش یابد.

کلمات کلیدی

, اوره کند رهش نیتروژن, تخمیر رکمبه سنتز پروتئین میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059986,
author = {مزینانی, میترا and ناصریان, عباسعلی and دانش مسگران, محسن and ولی زاده, رضا},
title = {اوره کند رهش، تامین کننده نیتروژن مورد نیاز در شکمبه},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اوره کند رهش نیتروژن، تخمیر رکمبه سنتز پروتئین میکروبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اوره کند رهش، تامین کننده نیتروژن مورد نیاز در شکمبه
%A مزینانی, میترا
%A ناصریان, عباسعلی
%A دانش مسگران, محسن
%A ولی زاده, رضا
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]