هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف آفت کش دیازینون ) diazinon ( همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر پارامترهای تولید گاز در شرایط in vitro )

نویسندگان: محسن کاظمی , آمنه اسکندری تربقان , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مهدی مرادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیازینون جزو یکی از پرکاربردی ترین آفت کش های ارگانوفسفره در بخش کشاورزی ایران تلقی می گردد. بنتونیت یک کانی رسی بوده و معمولا به عنوان یک ماده باند کننده سموم در محیط عمل می کند. در این آزمایش، اثر استفاده از سطوح مختلف آفت کش دیازینون ) 0 ، 100 ، 250 ، 500 ، 750 و 1000 پی پی ام( با سطوح مختلف بنتونیت سدیم ) 0 ، 1 و 2 درصد ماده خشک جیره( بر پارامترهای تولید گاز در شرایط in vitro ب ر روی یک جیره غذایی متداول در قالب یک طرح فاکتوریل 3 × 6 با پایه کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح دیازینون از صفر به 1000 پی پی ام، کلیه پارامترها در شرایط in vitro ا عم از تولید گاز در زمان های 24 و 48 ساعت، نرخ ثابت تولید گاز ) gasc ( و گاز تولید شده از بخش نامحلول ولی قابل تخمیر در محیط کشت ) gasb ( کاهش معنی داری پیدا کردند ) 0001 / 0 > p (. همچنین اضافه کردن بنتونیت سدیم منجر به کاهش معنی دار پارامترهای تولید گاز گردید ) 0001 / 0 > p(. هر چند که اضافه کردن دیازینون باعث کاهش شدید فعالیت های تخمیری محیط کشت گردید، ولی بنتونیت سدیم نتوانست به عنوان یک جاذب، باعث خنثی سازی اثرات منفی کاربرد دیازینون بر محیط کشت گردد.

کلمات کلیدی

, دیازینون آفت کش بنتونیت سدیم باند کننده سموم, , , , in
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059989,
author = {کاظمی, محسن and آمنه اسکندری تربقان and طهماسبی, عبدالمنصور and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and مهدی مرادی},
title = {بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف آفت کش دیازینون ) diazinon ( همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر پارامترهای تولید گاز در شرایط in vitro},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دیازینون آفت کش بنتونیت سدیم باند کننده سموم- - - - in vitro},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف آفت کش دیازینون ) diazinon ( همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر پارامترهای تولید گاز در شرایط in vitro
%A کاظمی, محسن
%A آمنه اسکندری تربقان
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A مهدی مرادی
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]