کارگاه های آموزشی، سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین , 2017-02-21

عنوان : ( آنالیز مدال سنگ به روش نقطه شماری بر روی تصاویر روبشی مقاطع نازک )

نویسندگان: سعید علیقلی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , مرتضی رزم آرا فرزقی , سجاد صفری فرخد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، یک روش سریع و ساده اما با دقت بالا در تعیین آنالیز مدال سنگ¬ها، ارائه شده است. برای این منظور، آنالیز مدال سه نمونه سنگ آذرین (مونزوگرانیت نطنز، گرانودیوریت تکاب و دیوریت نطنز) با استفاده از نرم افزار JMicroVision بر روی تصاویر روبش شده از مقاطع نازک این سنگ¬ها، تعیین شد. با توجه به پیچیدگی¬های بافتی و همگنی مقاطع نازک این سنگ¬ها، بخش¬های معرف مقاطع مشخص شده و سپس سری تصاویر دارای هم¬پوشانی به منظور ایجاد تصاویر معرف از نمونه¬های مورد مطالعه تهیه گردید. سپس تصاویر روبشی جهت انجام آنالیزهای بعدی وارد محیط نرم¬افزاری شد. خطاهای همراه با روش های سنتی که ناشی از خستگی و بی تجربگی کاربر بوده در روش حاضر بسیار کاهش یافته است.

کلمات کلیدی

, آنالیز مدال , نقطه شماری , پتروگرافی, آنالیز تصویری, jmicrovision
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060031,
author = {علیقلی, سعید and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and رزم آرا فرزقی, مرتضی and صفری فرخد, سجاد},
title = {آنالیز مدال سنگ به روش نقطه شماری بر روی تصاویر روبشی مقاطع نازک},
booktitle = {کارگاه های آموزشی، سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنالیز مدال ، نقطه شماری ، پتروگرافی، آنالیز تصویری، jmicrovision},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز مدال سنگ به روش نقطه شماری بر روی تصاویر روبشی مقاطع نازک
%A علیقلی, سعید
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%A صفری فرخد, سجاد
%J کارگاه های آموزشی، سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین
%D 2017

[Download]