هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( بررسی بیان ژنهای SCD و FASN در میشهای بلوچی و نژادهای سنتز شده ایران بلک و آرمان )

نویسندگان: محمد سلمانی ایزدی , عباسعلی ناصریان , محمدرضا نصیری , رضا مجیدزاده هروی , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موثر ترین ژن بر سرعت بیوسنتز اسیدهای چرب دارای یک پیوند دو گانه ) MUFA ( ،استریول کوآنزیم آ دسچوراز ) SCD ( است. این ژن نقش مهمی در سوخت و ساز چربی و نگهداری خاصیت سیالیت غشاء بر اساس اهمیت فیزیولوژیکی بین اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع دارد.از طرفی ژن سنتز کننده اسیدهای چرب ) FASN ( که سبب سنتز اسیدهای چرب کوتاه و متوسط زنجیر) C4 تا C16 ( در بافت پستان است میتواند بعنوان پیش سازی در تولیداسید چرب با یک پیوند دوگانه نقش داشته باشد.هدف از این مطالعه بررسی تغییرات بروز این ژنها ) SCD,FASN ( در میشهای بلوچی و نژادهای سنتز شده ایران بلک و آرمان موجود در مرکز تحقیقات گوسفند شمال شرق کشور )عباس آباد (می باشد. به این منظور 42 راس میش سه ساله که حاصل زایمان تک قلو بوده و بره های تک قلو نیز داشتند انتخاب گردید و در پایان شیرواری نمونه بافت پستان به روش بیوپسی ) Biopsy ( تهیه شد. پس از استخراج RNA و ساخت c DNA ، واکنش های rael-time PCR در تمامی نمونه ها و با سه تکرار برای هر نمونه انجام گرفت.از ژن GAPDH برای کنترل داخلی استفاده گردید .میزان بیان، برای ژنهای SCD و FASN 4 و 2 به ترتیب مقادیر 5 4فولد) fold ( در میش های نژاد بلوچی از نژادهای ایران بلک و آرمان بیشتر می باشد.کاهش بیان این دو ژن در بین نژادهای ایران 4 برابری برای ژن بلک و آرمان مقایسه گردید و مشخص شد که نژاد آرمان کاهش 4 SCD 4 برابری برای ژن و 2 FASN نسبت به نژاد ایران بلک نشان می دهد.که با روش CT محاسبه شده است. چون بیان این ژن ها در گوسفندان بلوچی بعنوان یک نژاد ΔΔ بومی و پایه بیشتر بوده پس با آمیخته گری بیان این ژنها در دو جمعیت دیگر کاهش یافته است. و کاهش بیان این ژنها در دو جمعیت دیگرمی تواند به سبب کاهش میزان سهم خونی نژاد بلوچی در دو جمعیت دیگر باشد.با توجه به اینکه این مطالعه تاثیر آمیخته گری را در بیان این ژن ها نشان می دهد ضروری است که در برنامه های اصلاح نژادی پیش بینی های لازم انجام شود.

کلمات کلیدی

, آمیخته گری - بیان ژن- SCD - FASN , real-time PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060052,
author = {سلمانی ایزدی, محمد and ناصریان, عباسعلی and نصیری, محمدرضا and مجیدزاده هروی, رضا and ولی زاده, رضا},
title = {بررسی بیان ژنهای SCD و FASN در میشهای بلوچی و نژادهای سنتز شده ایران بلک و آرمان},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آمیخته گری - بیان ژن- SCD - FASN ، real-time PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بیان ژنهای SCD و FASN در میشهای بلوچی و نژادهای سنتز شده ایران بلک و آرمان
%A سلمانی ایزدی, محمد
%A ناصریان, عباسعلی
%A نصیری, محمدرضا
%A مجیدزاده هروی, رضا
%A ولی زاده, رضا
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]