پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (5), شماره (3), سال (2016-9) , صفحات (291-302)

عنوان : ( بهینه یابی آزمایشگاهی زاویه آیینه های جانبی یک خوراک پز خورشیدی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) )

نویسندگان: حسین زمانی , مصطفی شهیدی نوقابی , مجتبی ماموریان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتوجه به اهمیت گسترش استفاده از انرژی های پاک و بخصوص انرژی خورشید، در این پژوهش یک خوراک پز خورشیدی طراحی، ساخته و عملکرد آن به روش آزمایشگاهی از لحاظ تأثیر هم زمان زاویۀ آیینه های جانبی و زمان کاری بر مقدار انرژی جذب شده، براساس مدل سطح پاسخ بررسی شد. مقدار کل تابش خورشید به عنوان معیاری از انرژی ورودی و افزایش دمای آب داخل ظرف به عنوان شاخص مقدار انرژی جذب شده درنظر گرفته شد. مدل به دست آمده براساس آزمون اعتبارسنجی روش سطح پاسخ مورد ارزیابی قرار گرفت و از اعتبار مناسبی برخوردار بود (89/0=R2، 74/0=R2adjusted و عدم برازش بی معنی). از تحلیل نتایج به دست آمده مدل ریاضی تأثیر زاویۀ آیینه های جانبی و زمان آزمایش بر عملکرد سیستم به دست آمد. مقدار انرژی جذب شده تئوری و آزمایشگاهی نیز باهم مقایسه شده اند که متوسط خطای آن در همۀ نقاط آزمایشی 75/2 درصد می باشد. براساس این مدل درصورت تنظیم سیستم در حالت بهینه، انرژی جذب‌شده به میزان 56/22 درصد افزایش خواهد یافت. آزمایش های این پژوهش در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی واقع در مشهد با طول و عرض جغرافیایی 54 و 36 درجه و ارتفاع 985 متر از سطح دریا طراحی و انجام شده است.

کلمات کلیدی

, انرژی خورشیدی, خوراک پز خورشیدی, روش سطح پاسخ, سطوح انعکاسی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060153,
author = {حسین زمانی and مصطفی شهیدی نوقابی and ماموریان, مجتبی},
title = {بهینه یابی آزمایشگاهی زاویه آیینه های جانبی یک خوراک پز خورشیدی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {3},
month = {September},
issn = {2252-0937},
pages = {291--302},
numpages = {11},
keywords = {انرژی خورشیدی; خوراک پز خورشیدی; روش سطح پاسخ; سطوح انعکاسی;},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه یابی آزمایشگاهی زاویه آیینه های جانبی یک خوراک پز خورشیدی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)
%A حسین زمانی
%A مصطفی شهیدی نوقابی
%A ماموریان, مجتبی
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2016

[Download]