چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , 2016-05-03

عنوان : ( آموزش مهارت های زندگی و تاثیرآن برتغییر نگرش به اعتیاد معلولان جسمی- حرکتی )

نویسندگان: فاطمه برنا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر نگرش به اعتیاد معلولان جسمی- حرکتی مجتمع نیکوکاری آموزشی توانیابان شهرستان مشهد است. روش: طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه افراد معلول جسمی- حرکتی محدوده سنی 17 تا 30 سال مجتمع نیکوکاری آموزشی توانیابان مشهد بود که 60 نفر به صورت داوطلبانه و در دسترس پرسشنامه نگرش به اعتیاد نظری را پر کردند و سپس از میان آنها، تعداد 30 نفر که شرایط شرکت در پژوهش را داشتند به شیوه هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش، 4 مهارت خودآگاهی، ارتباط موثر، ابراز وجود و کنترل خشم را طی 8 جلسه 90 دقیقه ای فرا گرفتند. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری(MANCOVA) و تک متغیری(ANOVA) استفاده شد. نتایج بیانگر این است که آموزش مهارتهای زندگی در کاهش ابعاد سه گانه باور های شناختی، هیجانات و آمادگی برای عملکرد اعتیادی و همچنین نگرش کلی به اعتیاد در گروه آزمایش مؤثر می باشد (05/0p<). نتیجه گیری: آموزش مهارتهای زندگی می تواند نگرش منفی نسبت به اعتیاد را در معلولین افزایش دهد لذا گنجاندن این آموزش ها در تمام موسسات مرتبط با معلولین جسمی- حرکتی توصیه می گردد. واژه های کلیدی: مهارتهای زندگی، نگرش به اعتیاد، معلولین

کلمات کلیدی

, مهارتهای زندگی, نگرش به اعتیاد, معلولین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060202,
author = {برنا, فاطمه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {آموزش مهارت های زندگی و تاثیرآن برتغییر نگرش به اعتیاد معلولان جسمی- حرکتی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان},
year = {2016},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {مهارتهای زندگی، نگرش به اعتیاد، معلولین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آموزش مهارت های زندگی و تاثیرآن برتغییر نگرش به اعتیاد معلولان جسمی- حرکتی
%A برنا, فاطمه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
%D 2016

[Download]