اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز , 2014-05-08

عنوان : ( تحلیلی بر وضعیت گردشگری مذهبی روستاهای شهرستان مشهد )

نویسندگان: حمید شایان , حمیده محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری مذهبی یکی از اشکال عمده ی گردشگری است که شامل دیدار از اماکن مذهبی و انجام فرایض دینی و مذهبی است. در ایران اماکن مقدس و بقاع متبرکه بسیاری وجود دارند که برخی آنها در نقاط روستایی واقع شده اند و مورد احترام ساکنان هستند. این اماکن به مثابه کانونهای زیارتی، در سطح محلى و ناحیه اى گردشگر مى پذیرند و در نتیجه به کمک این اماکن و با برنامه ریزى، سرمایه گذارى و ایجاد زیرساخت هاى لازم مى توان باعث توسعه ى گردشگری مذهبی شد. هر مکان و فضای جغرافیایی به منظور رشد و تعالی به برنامه ریزى توسعه نیاز دارد بقاع متبرکه موجود در روستاههای شهرستان مشهد خارج از این مقوله نبوده و با توجه به اهمیت مذهبی که دارند، نیاز مبرمى به برنامه ریزى توسعه دارند . روش تحقیق بکار گرفته شده توصیفی -تحلیلی است و جامعه آماری تحقیق با توجه به محدوده مورد مطالعه شامل 11 بقعه از 11 بقعه که در روستاهای شهرستان واقع شده اند . جمع آوری اطلاعات اسنادی با استفاده از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن و استفاده از اطلاعات اخذ شده از اداره های سازمان اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی بوده است، جهت تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده و همچنین برای نمایش توزیع فضایی روستاهای که بقاع متبرکه در آنها واقع اند روی نقشه از نرم افزار GIS استفاده گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که میزان همبستگی بین امکانات بقاع متبرکه با تعداد زائران و 0.600 بامیزان معناداری 0.0.1 می باشد که معنادار می باشد وقابلیت ، درآمد بقاع به ترتیب 0.666 بامیزان معناداری 0.011 تعمیم دارد و همچنین رابطه موجود بین تعداد زائران با امکانات بقاع و درآمدشان رابطه ای مستقیم می باشد و چون میزان معناداری بدست آمده از این رابطه که برابر با .025 و 0.000 می باشد کمتر از میزان معناداری 0.01 می باشد این رابطه نیز معنادار و قابل تعمیم می باشد. واژه های کلیدی: توسعه، گردشگری مذهبی، بقاع متبرکه، روستا، شهرستان مشهد 1

کلمات کلیدی

, توسعه, گردشگری مذهبی, بقاع متبرکه, روستا, شهرستان مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060255,
author = {شایان, حمید and محمودی, حمیده},
title = {تحلیلی بر وضعیت گردشگری مذهبی روستاهای شهرستان مشهد},
booktitle = {اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {توسعه، گردشگری مذهبی، بقاع متبرکه، روستا، شهرستان مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیلی بر وضعیت گردشگری مذهبی روستاهای شهرستان مشهد
%A شایان, حمید
%A محمودی, حمیده
%J اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز
%D 2014

[Download]