چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2016-12-09

عنوان : ( دمای نقطه چسبندگی راهکار مناسب در ارزیابی مدت زمان ماندگاری پودرهای غذایی )

نویسندگان: ندا هاشمی , الناز میلانی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به لزوم حفظ کیفیت محصول از لحاظ ارزش تغذیهای، طعم، بافت و ظاهر در طی زمان نگهداری ارزیابی مدت زمان ماندگاری مواد غذایی امری بدیهی میباشد. مدت زمان ماندگاری پودرهای غذایی به تغییرات فیزیکی و انجام پدیده چسبناکی آنها ارتباط دارد. این پدیده در طی فرایند تولید، بسته بندی و حمل و نقل اهمیت بسزایی دارد. چسبناک شدن ضمن کاهش کیفیت باعث کاهش راندمان نیز می گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی روشهای کاربردی به منظور پایش درجه حرارتی است که در آن پدیده چسبناکی به وقوع می پیوندد. در این پژوهش روشهای مختلف اندازه گیری دمای نقطه چسبندگی پودرهای غذایی بررسی گردیده و ارتباط این دما با دمای انتقال شیشهای، شرایط محیطی نگهداری وکیفیت پودرهای غذایی بیان میگردد. نتایج نشان دهنده ارتباط بین افزایش رطوبت محیطی باکاهش دمای نقطه چسبندگی و کاهش دمای انتقال شیشه ای پودرهای غذایی می باشد و همچنین با کاهش دمای نقطه چسبندگی مدت ماندگاری پودرهای غذایی نیز کاهش می یابد. با کنترل مناسب و اندازهگیری دمای نقطه چسبندگی می توان مدت ماندگاری پودرهای غذایی را کنترل و پایش نمود

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: دمای انتقال شیشهای, دمای نقطه چسبندگی, مواد غذایی پودری و مدت زمان ماندگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060442,
author = {ندا هاشمی and الناز میلانی and مرتضوی, سید علی and طباطبائی یزدی, فریده},
title = {دمای نقطه چسبندگی راهکار مناسب در ارزیابی مدت زمان ماندگاری پودرهای غذایی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: دمای انتقال شیشهای، دمای نقطه چسبندگی، مواد غذایی پودری و مدت زمان ماندگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دمای نقطه چسبندگی راهکار مناسب در ارزیابی مدت زمان ماندگاری پودرهای غذایی
%A ندا هاشمی
%A الناز میلانی
%A مرتضوی, سید علی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
%D 2016

[Download]