هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07

عنوان : ( بررسی تأثیر مکمل های پروبیوتیک، اینولین و سین بیوتیک بر عملکرد رشدی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: پیمان آتش بار , رضا مجیدزاده هروی , حسن کرمانشاهی , حیدر زرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات پروبیوتیک، اینولین )پری بیوتیک(و سین بیوتیک )پروبیوتیک + اینولین( بر عملکرد جوجه های گوشتی با استفاده از 242 قطعه جوجه گوشتی یکروزه با 4 تیمار و پنج تکرا و 12 جوجه در هر تکرار طی دوره 42 روزه انجام گرفت. تیمار ها شامل 1( جیره شاهد 2( جیره شاهد + پروبیوتیک 3( جیره شاهد + اینولین 4( جیره شاهد + سین بیوتیک بودند . در طی دوره های آغازین، رشد و پایانی، میزان افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک روزانه و ضریب تبدیل خوراک بین تیمار ها مقایسه انجام گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که استفاده از پروبیوتیک، اینولین و سین بیوتیک سبب بهبود عملکرد جوجه ها به طور معنی داری نمی شود) 2020 P˃ .

کلمات کلیدی

عملکرد پروبیوتیک پری بیوتیک سین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060452,
author = {آتش بار, پیمان and مجیدزاده هروی, رضا and کرمانشاهی, حسن and زرقی, حیدر},
title = {بررسی تأثیر مکمل های پروبیوتیک، اینولین و سین بیوتیک بر عملکرد رشدی جوجه های گوشتی},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عملکرد پروبیوتیک پری بیوتیک سین بیوتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر مکمل های پروبیوتیک، اینولین و سین بیوتیک بر عملکرد رشدی جوجه های گوشتی
%A آتش بار, پیمان
%A مجیدزاده هروی, رضا
%A کرمانشاهی, حسن
%A زرقی, حیدر
%J هفتمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2016

[Download]