پژوهشنامه مالیات, دوره (30), شماره (78), سال (2016-12) , صفحات (189-212)

عنوان : ( کنش مالیاتی و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن (مطالعه موردی مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده شهر زنجان) )

نویسندگان: حسین بهروان , محسن نوغانی دخت بهمنی , کمال اوجاقلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق پیمایشی حاضر، بررسی کنش مالیاتی و عوامل جامعه‌ شناختی موثر بر آن در بین مؤدّیان شهر زنجان است. مرور نظریه‌ها نشان داد که برخی از آن‌ها به نقش سوژۀ مختار و خلاّق و برخی بر نقش ساختار در انتخاب گزینه‌های تمکین و فرار مالیاتی تأکید می‌کنند و دستۀ سوم از نظریه‌ها بر تلفیقی از هر دو تأکید می‌کنند که نظریۀ گیدنز یکی از مهم‌ترین آن‌ها است. پس از استخراج فرضیّه‌ها، تعاریف نظری و عملیاتی متغیّرها، پرسشنامه‌ای با اعتبار و پایایی مناسب تهیه شد. 231 نفر از مؤدّیان با روش نمونه‌گیری تصادفی جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. فرضیّه‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان داد عقلانیت ابزاری، اعتماد به مسئولان سازمان امور مالیاتی و عدالت نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در کنش مالیاتی تأثیر دارند.

کلمات کلیدی

, فرار مالیاتی, عقلانیت ابزاری, عدالت مالیاتی, نظارت نظام مالیاتی, اعتماد اجتماعی, مالیات بر ارزش‌افزوده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060605,
author = {بهروان, حسین and نوغانی دخت بهمنی, محسن and اوجاقلو, کمال},
title = {کنش مالیاتی و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن (مطالعه موردی مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده شهر زنجان)},
journal = {پژوهشنامه مالیات},
year = {2016},
volume = {30},
number = {78},
month = {December},
issn = {2251-6484},
pages = {189--212},
numpages = {23},
keywords = {فرار مالیاتی، عقلانیت ابزاری، عدالت مالیاتی، نظارت نظام مالیاتی، اعتماد اجتماعی، مالیات بر ارزش‌افزوده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنش مالیاتی و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن (مطالعه موردی مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده شهر زنجان)
%A بهروان, حسین
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A اوجاقلو, کمال
%J پژوهشنامه مالیات
%@ 2251-6484
%D 2016

[Download]