نامه آموزش عالی, دوره (3), شماره (10), سال (2010-9) , صفحات (77-100)

عنوان : ( بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن )

نویسندگان: حسن بهزادی , محمدرضا داورپناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پژوهش حاضر با روش پیمایشی، عوامل تبیین­کننده تجربه پژوهشی[1] دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار داده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ای است که بر مبنای پرسشنامه PREQ طراحی و هنجارسازی شده است. جامعه آماری این پژوهش، آن دسته از دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشند که در دوره زمانی مورد مطالعه، طرح مقدماتی پایان­نامه (پروپوزال) آنها در شورای آموزشی دانشکده به تصویب رسیده است و یا از پایان نامه خود دفاع نموده­اند. نمونه مورد بررسی بر اساس نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای تعیین گردید. یافته­های پژوهش نشـان داد که: بین تمـــام عوامل تبیین­کننده تجربه پژوهشی رابطه معناداری وجود دارد. رضایت کلی دانشــجویان از عوامل هفت­گانه تبیین­کننده تجربه پژوهشی، متفاوت است. متغیر جنسیت بر میزان رضایت دانشجویان از عوامل تبیین‌کننده تجربه پژوهشی مؤثر است. نتایج کلی پژوهش نشان داد که به طور کلی، دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد از عوامل مختلف تبیین‌کننده تجربه پژوهشی رضایـت نسبی دارند.

کلمات کلیدی

تجربه ‌پژوهشی؛ عوامل تبیین‌کننده تجربه ‌پژوهشی؛ پایان‌نامه‌نویسی؛ دانشجویان دکتری؛ دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060662,
author = {بهزادی, حسن and داورپناه, محمدرضا},
title = {بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن},
journal = {نامه آموزش عالی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {10},
month = {September},
issn = {2008-4617},
pages = {77--100},
numpages = {23},
keywords = {تجربه ‌پژوهشی؛ عوامل تبیین‌کننده تجربه ‌پژوهشی؛ پایان‌نامه‌نویسی؛ دانشجویان دکتری؛ دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن
%A بهزادی, حسن
%A داورپناه, محمدرضا
%J نامه آموزش عالی
%@ 2008-4617
%D 2010

[Download]