مخاطرات محیط طبیعی, دوره (5), شماره (8), سال (2016-8) , صفحات (53-82)

عنوان : ( تحلیل همدیدی سازوکار وقوع بارش های سنگین بهاره در شمال غرب ایران )

نویسندگان: علی محمد خورشید دوست , عباس مفیدی , علی اکبر رسولی , کامل آزرم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل همدیدی سازوکار حاکم بر وقوع بارش های سنگین بهاره در شمال غرب ایران می باشد. بدین جهت داده های بارش روزانه فصل بهار تعداد 15 ایستگاه همدید در منطقه شمال غرب کشور برای یک دوره 34 ساله (2014-1981) مورد استفاده قرار گرفت و با بهره گیری از شاخص صدک و لحاظ نمودن صدک 95% به بالا، 98 روز بارش سنگین و فراگیر شناسایی شد. به منظور تعیین الگوی همدیدی با بهره گیری از داده های بازتحلیل شده NCEPNCAR، نقشه های مربوط به ارتفاع ژئوپتانسیل، فشار سطح دریا، خطوط جریان، تاوایی نسبی، شار رطوبت در ترازهای متفاوت به صورت 6 ساعته تهیه شد و الگوی منطقه ای جریان و شرایط جوی حاکم از دو روز قبل از وقوع روز بارشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها بیانگر آن است که بارش‌های سنگین شمال غرب ایران در قالب 4 الگوی همدیدی قابل دسته-بندی می‌باشند. در الگوی اول، علت اصلی وقوع بارش سنگین در منطقه، عبور چرخند یا سامانه کم‌فشار دینامیکی مهاجر و منطقه همگرایی و گردش چرخندی ناشی از آن است که عامل اصلی تزریق رطوبت به داخل این چرخندها، واچرخند مستقر بر روی دریای عرب می‌باشد. در الگوی دوم سامانه بندالی از نوع زوجی در تراز میانی وردسپهر با توقف حرکت سامانه‌های گردشی در تراز میانی و زیرین جو منجر به وقوع بارش سنگین شده است. در الگوی سوم یک مرکز کم‌فشار در تراز دریا مشاهده نمی‌گردد، اما یک مرکز گردش چرخندی بر روی منطقه شکل گرفته است.

کلمات کلیدی

"بارش سنگین"؛ "تحلیل همدید"؛ "شمال غرب ایران"؛ "CHIRPS"
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060689,
author = {علی محمد خورشید دوست and مفیدی, عباس and علی اکبر رسولی and کامل آزرم},
title = {تحلیل همدیدی سازوکار وقوع بارش های سنگین بهاره در شمال غرب ایران},
journal = {مخاطرات محیط طبیعی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {8},
month = {August},
issn = {2345-6353},
pages = {53--82},
numpages = {29},
keywords = {"بارش سنگین"؛ "تحلیل همدید"؛ "شمال غرب ایران"؛ "CHIRPS"},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل همدیدی سازوکار وقوع بارش های سنگین بهاره در شمال غرب ایران
%A علی محمد خورشید دوست
%A مفیدی, عباس
%A علی اکبر رسولی
%A کامل آزرم
%J مخاطرات محیط طبیعی
%@ 2345-6353
%D 2016

[Download]