نخستین همایش ملی دستاوردهایی نوین در علوم زیستی و کشاورزی , 2015-05-21

عنوان : ( بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید(SNP) و تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کلزا (Brassica napus L.) )

نویسندگان: ریحانه رضاپور , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری آب و خاک، یکی از مخرب ترین تنش های غیر زیستی است که بخش های زیادی از اراضی قابل کشت کشور با آن مواجه یا تهدید می شوند. اثرات اولیه شوری بر گیاهان شامل تنش اسمزی و سمیت یونی است. علاوه براین تولید گونه های واکنش گر اکسیژن (ROS)، سبب آسیب های سلولی و تنش ثانویه اکسیداتیو می شود که در نهایت به پیری زودرس برگ، کاهش کارایی فتوسنتز، کاهش تثبیت کربن و کاهش عملکرد محصول منتهی خواهد شد. این پژوهش به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف سدیم نیتروپروساید(SNP) (0، 100 و 200 میکرومولار) به عنوان ترکیب رها کننده نیتریک اکساید(NO) بر میزان رنگیزه های فتوسنتزی، پرولین و پراکسید هیدروژن درگیاهان کلزای مواجه با سطوح مختلف شوری شامل: صفر، 120 و 240 میلی مولار انجام شد. داده های این مطالعه نشان داد که SNP تاثیر معنی داری بر میزان رنگیزه های فتوسنتزی به استثتای کروفیلb و میزان تجمع پرولین نداشت اما میزان H2O2 را درگیاهان تحت تنش شوری به صورت معنی داری کاهش داد(P<0.05).

کلمات کلیدی

, تنش شوری, سدیم نیتروپروساید, کلزا, رنگیزه های فتوسنتزی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060939,
author = {رضاپور, ریحانه and گنجعلی, علی and ابریشم چی, پروانه},
title = {بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید(SNP) و تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کلزا (Brassica napus L.)},
booktitle = {نخستین همایش ملی دستاوردهایی نوین در علوم زیستی و کشاورزی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تنش شوری، سدیم نیتروپروساید، کلزا، رنگیزه های فتوسنتزی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید(SNP) و تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کلزا (Brassica napus L.)
%A رضاپور, ریحانه
%A گنجعلی, علی
%A ابریشم چی, پروانه
%J نخستین همایش ملی دستاوردهایی نوین در علوم زیستی و کشاورزی
%D 2015

[Download]