علوم و فناوری بذر ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2016-12) , صفحات (77-84)

عنوان : ( تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر مارگریت Ramond Chrysanthemum maximum )

نویسندگان: عباس هاشمی , شیوا باروتی , رضا توکل افشاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین دماهای کاردینال جوانه¬زنی بذر مارگریت، مطالعه آزمایشگاهی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. ارزیابی واکنش جوانه زنی در دماهای ثابت 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجه سانتی گراد انجام شد. بذرهای جوانه زده هر روز شمارش شده و سپس سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی محاسبه و نمودار دماهای کاردینال جوانه زنی بذر مارگریت بر اساس دو مدل رگرسیونی دو تکه ای و چند جمله ای درجه دو ترسیم شد. طبق نتایج بدست آمده، اثر دما بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر مارگریت معنی دار (01/0p≤) بود. بالاترین سرعت جوانه زنی در دمای 20 درجه سانتی گراد به میزان 014/0R50= (عکس زمان رسیدن به 50 درصد جوانه زنی یا همان D50 ) مشاهده شد. بر اساس دو مدل دو تکه ای و چند جمله ای درجه دو، دماهای کاردینال جوانه زنی بذرمارگریت شامل، دمای پایه ( 1 تا 3 درجه سانتی گراد )، بهینه ( 19 تا 23 درجه سانتی گراد ) و بیشینه (43 تا 59 درجه سانتی گراد ) تعیین شد. با افزایش دما، شرایط مناسب تری از لحاظ دمایی، برای جوانه زنی مارگریت ایجاد می گردد و باعث افزایش سرعت جوانه زنی می شود.

کلمات کلیدی

, درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی, مدل دوتکه ای, مدل درجه دو .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061001,
author = {عباس هاشمی and شیوا باروتی and توکل افشاری, رضا},
title = {تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر مارگریت Ramond Chrysanthemum maximum},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2016},
volume = {5},
number = {2},
month = {December},
issn = {2322-2646},
pages = {77--84},
numpages = {7},
keywords = {درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، مدل دوتکه ای، مدل درجه دو .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر مارگریت Ramond Chrysanthemum maximum
%A عباس هاشمی
%A شیوا باروتی
%A توکل افشاری, رضا
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2016

[Download]