اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین , 2016-11-08

عنوان : ( بررسی ارتباط گرمایش شهری مشهد با عملکرد پوشش گیاهی شهری وکشاورزی با استفاده ازتصاویرسنجنده لندست درسالهای 2000 تا 2015 )

نویسندگان: لیدا علی زاده بناء , سیدحسین ثنائی نژاد , مسعود مینائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیتر هال توسعه شهری پایدارراشکلی ازتوسعه امروزی میداندکه توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسلهای آینده را تضمین کند.توسعه شهری پایداربایدبه نیازهای مردم شهر پاسخ گوید، اما بقا و دوام آن نیز تضمین گردد؛ودرعین حال آب، خاک و هوا،سه عنصرضروری حیات انسان،آلوده وبلااستفاده نگردد.رشدبی رویه شهری درقرن 20 و 22 ،مخصوصادرکشورهای درحال توسعه، سبب بی نظمی درشهرهاونقض نظریه شهری پایدار،درراستای حفاظت ازمنابع زیست محیطی،شده است)م.اکبری مطلق 2314 (.گسترش شهرهاازطریق تغییرکاربری اراضی اطراف شهرهاشامل اراضی کشاورزی،بایروکوه هاوسایرمنابع طبیعی،سبب بروز ضررهای جبران ناپذیردر حوزه شهری وکشاورزی شده.یکی از اثرات سوءبه جامانده درشهرهاپدیده گرمایش شهری یاجزیره حرارتی شهری است.این معضل درکلان شهرها بیشتر به چشم میخوردودر حال شدیدترشدن است.شهرمشهد به عنوان دومین کلان شهرایران درراستای توسعه خوداراضی بسیاری رادرجهات مختلف ازبین برده است که دراین بین اراضی کشاورزی بخش اعظمی از آن راتشکیل میدهند..به منظور بررسی روندتوسعه شهری وجزیره حرارتی آن درشهرمشهد از تصاویرسنجنده لندست 5 و 8درسال های 2000 و به ArcGIS 2025 استفاده شده است.دمای سطح زمین توسط الگوریتم تک باندی وپیاده سازی آن درمحیط نرم افزار تعیین شد.به منظور بررسی اثرات این پدیده ، تصاویر کاربری اراضی به روش طبقه LANDSATTRS کمک ابزارجدید وتبخیر وتعرق پوشش های سطحی LANDSATTRS به کمک ابزار NDVI ، MAXIMUMLIKLIHOOD بندی نظارت شده در محدوده موردمطالعه تولید شدندو موردمقایسه قرارگرفتند. کاهش اراضی ETrf به روش پنمن-مانتیث باابزار دراین مناطق شده ودمای سطح زمین درکل منطقه 2.4 NDVI کشاورزی وتبدیل آنها به مسکونی سبب کاهش شاخص درجه افزایش در حداکثر و 5.5 درجه افزایش در حداقل داشته که نمایانگرتشدیدجزیره حرارتی شهری است.این امرسبب افزایش تبخیروتعرق اراضی کشاورزی تا 0.0 میلیمترو درفضای سبزهای شهری تا 0.4 میلیمتر شده که باثابت بودن شرایط آبیاری سبب کاهش عملکردگیاهان میشود ودرصورت حفظ شرایط مساعد شهری نیاز به افزایش آبیاری درشرایط نیمه خشک محدوده موردمطالعه دارد.

کلمات کلیدی

, جزیره حرارتی مشهد, کاربری اراضی - NDVI, LANDSAT TRS, ETrF
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061032,
author = {علی زاده بناء, لیدا and ثنائی نژاد, سیدحسین and مینائی, مسعود},
title = {بررسی ارتباط گرمایش شهری مشهد با عملکرد پوشش گیاهی شهری وکشاورزی با استفاده ازتصاویرسنجنده لندست درسالهای 2000 تا 2015},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {جزیره حرارتی مشهد،کاربری اراضی - NDVI، LANDSAT TRS، ETrF},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط گرمایش شهری مشهد با عملکرد پوشش گیاهی شهری وکشاورزی با استفاده ازتصاویرسنجنده لندست درسالهای 2000 تا 2015
%A علی زاده بناء, لیدا
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A مینائی, مسعود
%J اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین
%D 2016

[Download]