علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (57), سال (2016-11) , صفحات (89-99)

عنوان : ( بررسی اثر سدیم کازئینات و ژلاتین بر ویژگی‏های حسی، پردازش تصویر و بافت نمونه‏ های موس شکلاتی )

نویسندگان: سعید میرعرب رضی , محبت محبی , محمدحسین حدادخداپرست , آرش کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تاثیر مقادیر مختلف ژلاتین (1، 2 و 3گرم) و سدیم کازئینات (1، 2 و 3 گرم) بر ویژگی‏های حسی، پردازش تصویر و بافت نمونه‏ های موس شکلاتی بررسی شد و ارتباط پارامترهای حسی- دستگاهی به روش تجزیه به مولفه‏ های اصلی تعیین گردید. نتایج نشان داد که ژلاتین تاثیر زیادی بر ویژگی‏ های حسی داشت. ارزیابی بافت به روش دستگاهی نیز نشان داد که سفتی، صمغی بودن، چسندگی و آدامسی بودن به مقدار زیادی تحت تاثیر ژلاتین بود و با افزایش ژلاتین این پارامترها نیز افزایش یافت، اما قابلیت ارتجاعی وابستگی بیشتری به مقدار سدیم کازئینات داشت. همچنین انتروپی، بعد برخالی، اندازه حباب و تخلخل با افزایش مقدار ژلاتین، کاهش یافت. میزان کروی بودن حباب نیز اختلاف معنی داری نداشت. نتایج حاصل از تجزیه به مولفه‏ های اصلی نشان داد که برخی از ویژگی‏ های بافتی (سفتی، صمغی و آدامسی بودن) رابطه نزدیکی با هم داشتند.

کلمات کلیدی

پردازش تصویر؛ سدیم کازئینات؛ موس شکلاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061108,
author = {میرعرب رضی, سعید and محبی, محبت and حدادخداپرست, محمدحسین and کوچکی, آرش},
title = {بررسی اثر سدیم کازئینات و ژلاتین بر ویژگی‏های حسی، پردازش تصویر و بافت نمونه‏ های موس شکلاتی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {57},
month = {November},
issn = {2008-8787},
pages = {89--99},
numpages = {10},
keywords = {پردازش تصویر؛ سدیم کازئینات؛ موس شکلاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سدیم کازئینات و ژلاتین بر ویژگی‏های حسی، پردازش تصویر و بافت نمونه‏ های موس شکلاتی
%A میرعرب رضی, سعید
%A محبی, محبت
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A کوچکی, آرش
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]