اولین همایش ملی برند در ورزش , 2015-12-16

عنوان : ( بررسی تاثیر کارافرینی استراتژیک در ایجچاد مزیت رقابتی برند تولیدات ورزشی )

نویسندگان: سیدمرتضی عظیم زاده , رحیم رمضانی نژاد , اسماعیل ملک اخلاق , محمد ریحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مزیت رقابتی برند در صنعت جزء ضروری مدیریت استراتژیک در روابط بین شرکت ها و محیط کسب و کارشان محسوب می شود که برای عملکرد موفق هر شرکتی ضروری است. در حال حاضر در صنعت تولیدات ورزشی ایران محصولات وخدمات اغلب به دلیل بهره گیری از روش های سنتی دارای کیفیت نامناسبی هستند که در برائوردن تقاضای مشتریان و ایجاد ارزشی پایدار شکست میخوردند بنابراین اگر رویکردهای استرلتژیک مناسبی از سوی شرکت های فعال بکار گرفته نشونداین صنعت در ایران به مزیت رقابتی دست نخواهد یافت.این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک در ایجاد مزیت رقابتی برند تولیدات ورزشی است. روش پژوهشی توصیفی_ همبستگی است که به شکلمیدانی انجام شد.

کلمات کلیدی

مزیت رقابتی. کارافرینی. صنعت ورزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061186,
author = {عظیم زاده, سیدمرتضی and رحیم رمضانی نژاد and اسماعیل ملک اخلاق and محمد ریحانی},
title = {بررسی تاثیر کارافرینی استراتژیک در ایجچاد مزیت رقابتی برند تولیدات ورزشی},
booktitle = {اولین همایش ملی برند در ورزش},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مزیت رقابتی. کارافرینی. صنعت ورزش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر کارافرینی استراتژیک در ایجچاد مزیت رقابتی برند تولیدات ورزشی
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%A رحیم رمضانی نژاد
%A اسماعیل ملک اخلاق
%A محمد ریحانی
%J اولین همایش ملی برند در ورزش
%D 2015

[Download]