دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صننایع و سیستم ها , 2016-09-14

عنوان : ( شناسایی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور )

نویسندگان: نجمه سعیدی , مصطفی کاظمی , محمد مهرآیین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سازمانها دریافتهاند که دانش منبع اساسی قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان، نیازمند تولید دانش و مدیریت آن است.. اجرای موفق مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور باتوجه به ماهیت متفاوتشان با دیگر سازمانها، نیازمند شناسایی عناصر اثرگذار بر استقرار آن میباشد. هدف این پژوهش شناسایی عناصر موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور بوده و عناصر اثرگذار باتوجه به ادبیات و تحقیقات پیشین شناسایی شد. در این مطالعه، تیم تصمیم شامل تعدادی از مدیران ارشد و پروژه یکی از سازمانهای پروژه محور بوده که نظرات آنها از طریق پرسشنامه جمعآوری و تحلیل شد. نتایج نشان میدهد که 10 عنصر اصلی شامل: مدیریت ارشد، مدیریت میانی، فرهنگ، زیرساختهای سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهبود مستمر، معماری مدیریت دانش، زیرساختهای فنی، انگیزش و مدیریت پروژه سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور، دارای اهمیت هستند

کلمات کلیدی

, سازمان پروژه محور, مدیریت دانش, مدیریت پروژه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061432,
author = {سعیدی, نجمه and کاظمی, مصطفی and مهرآیین, محمد},
title = {شناسایی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صننایع و سیستم ها},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سازمان پروژه محور، مدیریت دانش، مدیریت پروژه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور
%A سعیدی, نجمه
%A کاظمی, مصطفی
%A مهرآیین, محمد
%J دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صننایع و سیستم ها
%D 2016

[Download]