پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (17), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (23-44)

عنوان : ( برآورد تأثیر کاهش یارانه‌‌های بخش کشاورزی بر تولید و اشتغال آن )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , زورار پرمه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، تأثیر کاهش یارانه‌‌های پرداختی به بخش کشاورزی بررسی شده است. بر این اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 ایران با ابعاد 78×78 به عنوان چارچوب مدل تحلیلی تدوین شد. از آنجا که میزان یارانه‌‌های پرداختی در بخش کشاورزی ایران بر اساس معیار کلی حمایت (TAMS) بیش از میزان تعیین شده توسط سازمان تجارت جهانی است، لذا در صورت درخواست عضویت ایران در این سازمان، می باید یارانه‌های ایران طی دوره ده ساله و هر سال به میزان 13 هزار و 600 میلیارد ریال کاهش یابند. بر این اساس در این مطالعه، کاهش این مبلغ از یارانه‌ بخش کشاورزی بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که در اثر این تکانه، تولید ناخالص داخلی اقتصاد بیش از 57 هزار میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. یکی از اثرات مهم کاهش یارانه‌های بخش کشاورزی، تأثیر آن بر کاهش تولید این بخش و در نتیجه، کاهش اشتغا‌لزایی آن می‌باشد، به طوری که در اثر این تکانه، اشتغال این بخش به میزان 86 هزار نفر کاهش خواهد یافت

کلمات کلیدی

, ماتریس حسابداری اجتماعی, بیکاری, یارانه‌, تولید ناخالص داخلی, بخش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061686,
author = {کهنسال, محمدرضا and پرمه, زورار},
title = {برآورد تأثیر کاهش یارانه‌‌های بخش کشاورزی بر تولید و اشتغال آن},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2017},
volume = {17},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-6768},
pages = {23--44},
numpages = {21},
keywords = {ماتریس حسابداری اجتماعی، بیکاری، یارانه‌، تولید ناخالص داخلی، بخش کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد تأثیر کاهش یارانه‌‌های بخش کشاورزی بر تولید و اشتغال آن
%A کهنسال, محمدرضا
%A پرمه, زورار
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2017

[Download]