علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (70), سال (2017-11) , صفحات (67-78)

عنوان : ( بررسی تنوع زیستی باکتری های اسید لاکتیک دوغ محلی مشهد با استفاده از روش آنالیز ژن 16S rRNA و تعیین توانایی پروبیوتیکی سویه های جدا شده از آن )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , علیرضا وسیعی , بهروز علی زاده بهبهانی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی پتانسیل پروبیوتیکی سویه های جدا شده از دوغ محلی ناحیه طرقبه مشهد می باشد. در این راستا 9 نمونه دوغ محلی جمع آوری و آزمون های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی شامل رنگ آمیزی گرم، تست کاتالاز، رشد در دمای 10 و 45 درجه سانتی گراد، تولید گاز دی اکسید کربن از گلوکز، رشد در غظت نمک 5/6%، رشد در pHهای 4/4 و 6/9 و هیدرولیز آرژنین جهت شناسایی تا حد جنس بر روی آن ها انجام گرفت. با استفاده از پروفایل تخمیر کربوهیدرات جدایه ها گروه بندی شدند و توالی یابی ژن 16S rRNA بر روی جدایه-های انتخابی انجام پذیرفت. بر اساس نتایج آنالیز توالی یابی، 87 جدایه به جنس های لاکتوباسیلوس (پلانتاروم، اسیدوفیلوس، دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس و کازئی زیرگونه کازئی)، لاکتوکوکوس (لاکتیس زیرگونه لاکتیس و کرموریس)، انتروکوکوس (فاسیوم و دورانس) و لوکونوستوک مزنتروئیدوس تعلق داشتند. جهت ارزیابی ویژگی-های پروبیوتیکی جدایه ها، آزمون های مقاومت به pH (5/2 و 5/3)، نمک صفراوی (غلظت های 06/0، 125/0 و 5/0 درصد) و همچنین بررسی فعالیت ضد باکتریایی آن ها انجام پذیرفت. در نهایت از بین 25 سویه مورد آزمایش جدایه های متعلق به لاکتوباسیلوس (پلانتاروم و اسیدوفیلوس) و انتروکوکوس (فاسیوم) ویژگی های بهتری از خود نشان دادند، به گونه ای که بیشترین پتانسیل پروبیوتیکی متعلق به لاکتوباسیلوس پلانتارم (AL35) بود. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد جدایه ها دارای فعالیت ضد باکتریایی قابل قبولی نیز می باشند، بنابراین با توجه به عوارض جانبی مصرف ترکیبات ضد میکروبی صنعتی و شیمیایی، می توان از این ریزاندامگان به عنوان تولیدکنندگان نگهدارنده طبیعی در محصولات غذایی مختلف استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, ژن 16S rRNA, باکتری های اسید لاکتیک, خواص پروبیوتیکی, فعالیت ضد باکتریایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061694,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and وسیعی, علیرضا and علی زاده بهبهانی, بهروز and مرتضوی, سید علی},
title = {بررسی تنوع زیستی باکتری های اسید لاکتیک دوغ محلی مشهد با استفاده از روش آنالیز ژن 16S rRNA و تعیین توانایی پروبیوتیکی سویه های جدا شده از آن},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {70},
month = {November},
issn = {2008-8787},
pages = {67--78},
numpages = {11},
keywords = {ژن 16S rRNA، باکتری های اسید لاکتیک، خواص پروبیوتیکی، فعالیت ضد باکتریایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع زیستی باکتری های اسید لاکتیک دوغ محلی مشهد با استفاده از روش آنالیز ژن 16S rRNA و تعیین توانایی پروبیوتیکی سویه های جدا شده از آن
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A وسیعی, علیرضا
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A مرتضوی, سید علی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2017

[Download]