نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (8), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (105-113)

عنوان : ( بررسی اثر مصرف سطوح مختلف گوانیدینو استیک اسید بر ترکیب شیمیایی و کیفیت گوشت سینه مرغ )

نویسندگان: فروزان طباطبائی یزدی , ابوالقاسم گلیان , حیدر زرقی , مهدی وریدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثر افزودن سه سطح مختلف گوانیدینواستیک اسید و انرژی خوراک بر ترکیب شیمیایی و خصوصیات کیفی گوشت سینه مرغ مورد بررسی قرار گرفت. افزودن مکمل گوانیدینواستیک اسید به میزان 0.12 درصد به خوراک به طور معنی داری (0.05>P) باعث افزایش درصد رطوبت نسبی گوشت، شدت قرمزی (a*) و رطوبت خروجی گوشت سینه مرغ شد. همچنین سبب کاهش pH گوشت سینه مرغ در 24 ساعت پس از کشتار ، و افزایش شدت روشنایی (L*) و تردی بافت گوشت سینه مرغ گردید. افزایش سطح انرژی خوراک از 2800 کیلو کالری به 3100 کیلو کالری به طور معنی داری (05/0P<) باعث افزایش میزان چربی خام، کاهش میزان رطوبت و پروتئین خام و شدت روشنایی (L*) و رطوبت خروجی گوشت سینه مرغ شد. نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن مکمل گوانیدینو استیک اسید به خوراک باعث بهبود خصوصیات کیفی گوشت سینه مرغ و افزایش انرژی خوراک سبب کاهش خصوصیات کیفی گوشت سینه می شود.

کلمات کلیدی

, گوانیدینو استیک اسید, کیفیت گوشت سینه مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061806,
author = {طباطبائی یزدی, فروزان and گلیان, ابوالقاسم and زرقی, حیدر and وریدی, مهدی},
title = {بررسی اثر مصرف سطوح مختلف گوانیدینو استیک اسید بر ترکیب شیمیایی و کیفیت گوشت سینه مرغ},
journal = {نوآوری در علوم و فناوری غذایی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {3},
month = {December},
issn = {2423-4966},
pages = {105--113},
numpages = {8},
keywords = {گوانیدینو استیک اسید، کیفیت گوشت سینه مرغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر مصرف سطوح مختلف گوانیدینو استیک اسید بر ترکیب شیمیایی و کیفیت گوشت سینه مرغ
%A طباطبائی یزدی, فروزان
%A گلیان, ابوالقاسم
%A زرقی, حیدر
%A وریدی, مهدی
%J نوآوری در علوم و فناوری غذایی
%@ 2423-4966
%D 2016

[Download]