دومین همایش ملی ورزش بیماری ها , 2017-03-09

عنوان : ( تاثیر افزایش سن و اضافه وزن بر شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلبی-عروقی آتش نشانان مشهد )

نویسندگان: جلال منصوری , مهرداد فتحی , سیدرضا عطارزاده حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: آتش نشانی در زمره طاقت فرساترین و خطرناک ترین مشاغل است. به طوری که در طی انجام وظایف واقعی و شبیه سازی شده آتش نشانی و اطفای حریق، فعالیت بالای سیستم سمپاتیک و ضربان های قلبی بیش از 95 درصد حداکثر ضربان قلب گزارش شده است. هدف: هدف این تحقیق مقایسه شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی دو گروه سنی آتش نشانان مشهد بود.روش شناسی: در این تحقیق 196 آتش نشان از 26 ایستگاه آتش نشانی به روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه سنی 35 سال و کمتر با میانگین سن 11/4±6/27 سال و 36 سال و بیشتر با میانگین سن 14/5±36/42 سال قرار گرفتند. در ادامه شاخص¬های گرایش مرکزی و پراکندگی تعیین شدند؛ هم چنین، جهت مقایسه متغیرهای تحقیق در دوگروه سنی از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.یافته ها: میانگین شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی دو گروه سنی تفاوت معنی دار نشان دادند(05/0>P). به عبارت دیگر، شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی درگروه سنی 35 سال و کمتر در وضعیت مطلوب تر قرار داشت. بحث و نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد آتش نشانان مشهد از نظر آمادگی و سلامت جسمانی در وضعیت مطلوب قرار دارند اما با افزایش سن و تغییرات وابسته به آن وضعیت آمادگی و سلامت جسمانی آتش نشانان در معرض خطر افت قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, شاخص های زیست حرکتی, عوامل خطرزای قلبی- عروقی, آتش نشانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061904,
author = {منصوری, جلال and فتحی, مهرداد and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {تاثیر افزایش سن و اضافه وزن بر شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلبی-عروقی آتش نشانان مشهد},
booktitle = {دومین همایش ملی ورزش بیماری ها},
year = {2017},
location = {کیش, ايران},
keywords = {شاخص های زیست حرکتی، عوامل خطرزای قلبی- عروقی، آتش نشانان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر افزایش سن و اضافه وزن بر شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلبی-عروقی آتش نشانان مشهد
%A منصوری, جلال
%A فتحی, مهرداد
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J دومین همایش ملی ورزش بیماری ها
%D 2017

[Download]