دومین گنگره ملی شتر , 2017-01-21

عنوان : ( بررسی آلودگی به باکتری کوکسیلا بورنتی در جمعیت شترهای شمال شرق ایران به روش qPCR )

نویسندگان: محمد حسین جنتی پیروز , غلامرضا محمدی , جلیل مهرزاد سلاکجانی , محمد عزیز زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی آلودگی به باکتری کوکسیلا بورنتی(عامل بیماری تب کیو) در جمعیت شترهای شمال شرق واحد اپیدمیولوژیکی 11 نفر شتر از 167 می باشد.تعداد qPCR ایرن(استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی) با استفاده از روش استان های خراسان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند نمونه خون کامل از شتران مذکور به همراه مشخصات آنها شامل بر جنس، سن و مکان نمونه گیری اخذ و برای ارزیابی آماری و تعیین معنی داری ارتباط با آلودگی ثبت گردید.در مجموع از ( نمونه مثبت شد و شیوع مولکولی بیماری تب کیو 4 قرار گرفتند تعداد qPCR نمونه خون کامل شترها که مورد آزمایش 167 95% تعیین گردید.ارتباط معناداری بین متغییرها (سن، جنس و مکان نمونه گیری) و عفونت در آزمون آماری یافت CI: 0.1-4.7%)2.4% نشد.نتایج حاصل از این مطالعه حضور ژنوم باکتری کوکسیلا بورنتی و عفونت فعال را در جمعیت شترهای این منطقه اثبات می نماید.با توجه به پتانسیل عامل در ایجاد بیماری در انسان، توجه به این بیماری و انجام مطالعات بیشتر در دامها و افراد در معرض خطر ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی

, کوکسیلا بورنتی, شتر, شمال شرق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061971,
author = {جنتی پیروز, محمد حسین and محمدی, غلامرضا and مهرزاد سلاکجانی, جلیل and عزیز زاده, محمد},
title = {بررسی آلودگی به باکتری کوکسیلا بورنتی در جمعیت شترهای شمال شرق ایران به روش qPCR},
booktitle = {دومین گنگره ملی شتر},
year = {2017},
location = {بندرعباس, ايران},
keywords = {کوکسیلا بورنتی، شتر، شمال شرق ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آلودگی به باکتری کوکسیلا بورنتی در جمعیت شترهای شمال شرق ایران به روش qPCR
%A جنتی پیروز, محمد حسین
%A محمدی, غلامرضا
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%A عزیز زاده, محمد
%J دومین گنگره ملی شتر
%D 2017

[Download]