نوزدهمین کنگره شیمی ایران_ دانشگاه شیراز , 2017-02-20

Title : ( Design and synthesis of new derivatives of 2-Thiocoumarin as 15-lipoxygenase inhibitors )

Authors: elahe khavari moghadam , Seyed Mohammad Seyedi , Mostafa Gholizadeh , حمید صادقیان , آتنا جباری ,

Citation: BibTeX | EndNote

In this research all of the favorite mono prenyloxythiocoumarins were synthesized and their inhibitory potency against SLO were evaluated.

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062068,
author = {Khavari Moghadam, Elahe and Seyedi, Seyed Mohammad and Gholizadeh, Mostafa and حمید صادقیان and آتنا جباری},
title = {Design and synthesis of new derivatives of 2-Thiocoumarin as 15-lipoxygenase inhibitors},
booktitle = {نوزدهمین کنگره شیمی ایران_ دانشگاه شیراز},
year = {2017},
location = {شیراز, IRAN},
keywords = {15-lipoxygenase;2-thiocoumarin;inhibitor},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Design and synthesis of new derivatives of 2-Thiocoumarin as 15-lipoxygenase inhibitors
%A Khavari Moghadam, Elahe
%A Seyedi, Seyed Mohammad
%A Gholizadeh, Mostafa
%A حمید صادقیان
%A آتنا جباری
%J نوزدهمین کنگره شیمی ایران_ دانشگاه شیراز
%D 2017

[Download]