پژوهش های زبان شناسی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان, دوره (7), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (65-76)

عنوان : ( بررسی نمود استمراری و نام در زبان اشاره ایرانی )

نویسندگان: مریم طبیعی , شهلا شریفی , زهره قاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان اشاره ایرانی، زبانی دیداری/فضایی است که با دارا بودن ساختار نحوی و معنایی خاص خود در جامعه ناشنوایان در سراسر ایرانبا تفاوت لهجه های مختلف، رشد کرده است.

کلمات کلیدی

, بند شرطی رویدادی, جایگاه اتصال, اصول مرجع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062282,
author = {طبیعی, مریم and شریفی, شهلا and زهره قاری},
title = {بررسی نمود استمراری و نام در زبان اشاره ایرانی},
journal = {پژوهش های زبان شناسی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان},
year = {2015},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-6261},
pages = {65--76},
numpages = {11},
keywords = {بند شرطی رویدادی،جایگاه اتصال، اصول مرجع گزینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نمود استمراری و نام در زبان اشاره ایرانی
%A طبیعی, مریم
%A شریفی, شهلا
%A زهره قاری
%J پژوهش های زبان شناسی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان
%@ 2008-6261
%D 2015

[Download]