تحقیقات علوم رفتاری, دوره (15), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (35-41)

عنوان : ( پیش‌بینی دشواری در نظم‌جویی هیجان بر مبنای کارکردهای تحولی خانواده )

نویسندگان: مهرنساء شهابی , سیدامیر امین یزدی , علی مشهدی , جعفر حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: در سال‌های اخیر، مشکلات مربوط به ناتوانی در نظم‌جویی هیجان باعث شده است که محققان زیادی به مطالعه متغیرهای تعیین ‌کننده و مرتبط با آن بپردازند. از جمله این عوامل می‌توان به کارکردهای تحولی خانواده اشاره نمود. هدف از انجام پژوهش حاضر، پیش‌بینی مشکلات نظم‌جویی هیجان بر مبنای کارکردهای تحولی خانواده بود. مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود و در آن 201 نفر از بین تمامی والدین دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر تهران به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس کارکردهای تحولی خانواده (Developmental family function assessment questionnaire یا DFFAQ) و پرسش‌نامه دشواری در نظم‌جویی هیجان (Difficulties emotion regulation scale یا 16-DERS) را تکمیل نمودند. داده‌های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی Pearson و تحلیل رگرسیون چندگانه در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: ابعاد کارکردهای تحولی خانواده با برخی از مؤلفه‌های دشواری در نظم‌جویی هیجانی رابطه معنی‌داری داشت. همچنین، از بین این ابعاد، سه بعد تفکر منطقی، ارتباط متقابل و بازنمایی ایده‌ها توانست مؤلفه‌های عدم وضوح هیجانی و عدم پذیرش هیجانی، کنترل تکانه را پیش‌بینی نماید. در مجموع، از بین سایر متغیرهای پیش‌بین، بعد تفکر منطقی با تبیین 10/0 درصد از واریانس نمرات مؤلفه عدم وضوح هیجانی، بالاترین ضریب تبیین را برای دشواری در نظم‌جویی هیجان به خود اختصاص داد. نتیجه‌گیری: ابعاد کارکردهای تحولی خانواده پیش‌بین مهم دشواری در نظم‌جویی هیجان است و توجه به آن‌ها توسط روان‌شناسان و پژوهشگران در جلسات آموزشی و مشاوره برای خانواده‌ها و درمان‌های مبتنی بر نظم‌جویی هیجانی می‌تواند به کاهش مشکلات نظم‌جویی هیجان بینجامد و پیامدهای مؤثرتری را رقم بزند.

کلمات کلیدی

, کارکردهای تحولی خانواده, نظم‌جویی هیجانی, دشواری در نظم‌جویی هیجانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062450,
author = {شهابی, مهرنساء and امین یزدی, سیدامیر and مشهدی, علی and جعفر حسنی},
title = {پیش‌بینی دشواری در نظم‌جویی هیجان بر مبنای کارکردهای تحولی خانواده},
journal = {تحقیقات علوم رفتاری},
year = {2017},
volume = {15},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-2029},
pages = {35--41},
numpages = {6},
keywords = {کارکردهای تحولی خانواده، نظم‌جویی هیجانی، دشواری در نظم‌جویی هیجانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌بینی دشواری در نظم‌جویی هیجان بر مبنای کارکردهای تحولی خانواده
%A شهابی, مهرنساء
%A امین یزدی, سیدامیر
%A مشهدی, علی
%A جعفر حسنی
%J تحقیقات علوم رفتاری
%@ 1735-2029
%D 2017

[Download]