دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری , 2016-02-17

عنوان : ( تعیین الگوی بهینه بافت در طراحی مجتمع مسکونی در اقلیم گرم و مرطوب نمونه موردی: عسلویه، استان بوشهر )

نویسندگان: مریم ملازاده , محمود فیض آبادی , حامد کامل نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی همساز با اقلیم درکنار فراهم کردن شرایط آسایش حرارتی، موجب کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیرمیگردد عسلویه به عنوان قطب اقتصادی ایران واقع در کرانه خلیج فارس و منطقه ررم و مرطوب کشور، دارای اقلیم ویژه ای می باشدع به دلیل موقعیت صنعتی شهرستان وجهت رشد و توسعه شرایط زیستی ضروری است در آن، شهرک ها و مجتمع های مسکونی برای کارکنان پیش بینی شود که بتواند علاوه بر تامینفضای زندری، آسایش حرارتی را فراهم کند و هماهنگ با اقلیم خاص عسلویه باشد هدف مقاله پیش رو استخراج راهکارها برای تعیین الگوی بهینه بافت در طراحی مجتمع مسکنی در اقلیم گرم و مرطوب و به طور خاص شهرستان عسلویه می باشدپژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اطلاعات کتابخانه ای، نمونه های مدرن طراحی اقلیمی و نیز مطالعات میدانی معماری بومیاستان بوشهر می پردازد نتایج تحقیق پیرامون شرایط آب و هوایی عسلویه، نشان میدهد که تابش و رطوبت بالا دو مسئله اصلی اقلیم منطقه می باشد بنابراین طراحی همساز با اقلیم در جهت پاسخگویی به این دو مسئله، بدنیال بهره ریری از حداکثر تهویه طبیعی و جریان هوا، به حداقل رساندن میزان جذب حرارت و فراهم کردن بیشترین میزان سایه اندازی در بافت مسکونی می باشداز اینرو رفتار حاضر، به بررسی، تحلیل و ارایه الگوی بهینه بافت در طراحی مجتمع های مسکونی در اقلیم گرم و مرطوب عسلویه که شامل پنج بخش: جهت گیری بناها و معابر چیدمان و آرایش ساختمان ها و معابر، تناسبات و فرم کالبدی بناها، محوطه سازی، دسترسی و ارتباطات در بافت مسکونی است، می پردازد.

کلمات کلیدی

, الگوی بهینه بافت, مجتمع مسکونی, اقلیم ررم و مرطوب, عسلویه , صرفه جویی در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062669,
author = {ملازاده, مریم and فیض آبادی, محمود and کامل نیا, حامد},
title = {تعیین الگوی بهینه بافت در طراحی مجتمع مسکونی در اقلیم گرم و مرطوب نمونه موردی: عسلویه، استان بوشهر},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الگوی بهینه بافت، مجتمع مسکونی، اقلیم ررم و مرطوب، عسلویه ، صرفه جویی در انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین الگوی بهینه بافت در طراحی مجتمع مسکونی در اقلیم گرم و مرطوب نمونه موردی: عسلویه، استان بوشهر
%A ملازاده, مریم
%A فیض آبادی, محمود
%A کامل نیا, حامد
%J دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
%D 2016

[Download]