حفاظت منابع آب و خاک, دوره (6), شماره (2), سال (2017-1) , صفحات (105-118)

عنوان : ( اصلاح معادلات تجربی برآورد نشت با استفاده از تشابه ابعادی (کانال خاکی بلداجی، استان چهارمحال و بختیاری) )

نویسندگان: احسان توکلی , بهزاد قربانی , حسین صمدی بروجنی , مهدی رادفر , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تلفات زیاد از کانالهای آبیاری سبب شده که پوششدهی کانالهای انتقال به عنوان یکی از راهکارهای مهم در افزایش بازده انتقال آب مطرح شود. توجیه فنی پوشش انهار خاکی نیاز به بررسی میزان نشت و نفوذ آب در آنها دارد. در پژوهش حاضر، میزان نشت و نفوذ از کانال خاکی بلداجی، شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری، با بافت خاک لومی، با استفاده از مدل فیزیکی و روابط تشابه ابعادی، در محدوده دبیهای 40تا 100لیتر در ثانیه اندازه گیری شد. بدین منظور از معادلات تجربی موریتز، اینگهام، هندوستان، مولسورس و ینیدومیا، آفنگندن و دیویس-ویلسون برای تخمین نشت و نفوذ استفاده شد. نتایج نشان داد پیش از اصلاح ضرایب معادلات، نتایج روش اینگهام بیشترین مقدار )0/917( R2را با مقادیر اندازه گیری شده دارد. در این روش، متغیرهای مستقل، عمق آب، طول کانال و محیط خیس شده می باشند. ولی پس از واسنجی معادلات تجربی برای کانال مورد نظر و اصلاح ضرایب آنها نیز روش موریتز و اینگهام، با بیشترین مقدار )0/90 >( R2و کمترین مقدار 3/2 <( RMSEلیتر) به عنوان روابط برتر تخمین نشت در منطقه مورد مطالعه تشخیص داده شدند. تمامی معادلات نشت، در ابتدا کم برآورد نشان دادند که اصلاح ضرایب، منجر به رفع این مشکل گردید. استفاده از تشابه ابعادی و انتقال شرایط کانال به آزمایشگاه سبب کاهش هزینه و صرفه جویی در وقت شد که با حصول نتایج قابل قبول و قابل مقایسه با مطالعات پیشین، می توان به کارگیری این روش را در شرایط کنترل شده ی آزمایشگاه برای مناطق مشابه نیز پیشنهاد نمود.

کلمات کلیدی

, روش اینگهام, روش موریتز, مدل فیزیکی, نشت و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062677,
author = {احسان توکلی and بهزاد قربانی and حسین صمدی بروجنی and مهدی رادفر and قهرمان, بیژن},
title = {اصلاح معادلات تجربی برآورد نشت با استفاده از تشابه ابعادی (کانال خاکی بلداجی، استان چهارمحال و بختیاری)},
journal = {حفاظت منابع آب و خاک},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {January},
issn = {2251-7480},
pages = {105--118},
numpages = {13},
keywords = {روش اینگهام; روش موریتز; مدل فیزیکی; نشت و نفوذ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اصلاح معادلات تجربی برآورد نشت با استفاده از تشابه ابعادی (کانال خاکی بلداجی، استان چهارمحال و بختیاری)
%A احسان توکلی
%A بهزاد قربانی
%A حسین صمدی بروجنی
%A مهدی رادفر
%A قهرمان, بیژن
%J حفاظت منابع آب و خاک
%@ 2251-7480
%D 2017

[Download]