مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (6), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (223-238)

عنوان : ( بررسی اثر نسبت مخروط بزرگتر از یک روی ضرایب آیرودینامیکی ریزپهپادها با الگوگیری از بال حشرات )

نویسندگان: هادی دستورانی , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق یک روش عددی بر مبنای جریان حلقوی برای تحلیل آیرودینامیکی زیر پهپادها توسعه داده شده است. در تحقیق حاضر، ابتدا نتایج حاصل از این روش با نتایج تجربی صحه گذاری شده است و سپس اثر نسبت مخروطی بزرگ‌تر از یک روی مشخصه‌های آیرودینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که به طور کلی افزایش نسبت مخروطی چه در محدوده‌ی صفر تا یک و چه بزرگ‌تر از یک موجب افزایش ضریب برا و بهبود عملکرد زیر پهپاد می‌شود. تنها عیب نسبت‌های مخروطی بزرگ‌تر از یک به وجود آمدن گشتاور خمشی بزرگ است که البته در ریز پهپادها به علت کوچک بودن اندازه‌شان قابل چشم پوشی است. در این تحقیق همچنین مکانیزمی برای ایجاد نسبت‌های مخروطی مختلف مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, ریزپهپادها, نسبت مخروطی, ضرایب آیرودینامیکی, گردابه نعل اسبی, سنجاقک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062758,
author = {دستورانی, هادی and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {بررسی اثر نسبت مخروط بزرگتر از یک روی ضرایب آیرودینامیکی ریزپهپادها با الگوگیری از بال حشرات},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2017},
volume = {6},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-9475},
pages = {223--238},
numpages = {15},
keywords = {ریزپهپادها، نسبت مخروطی، ضرایب آیرودینامیکی، گردابه نعل اسبی، سنجاقک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر نسبت مخروط بزرگتر از یک روی ضرایب آیرودینامیکی ریزپهپادها با الگوگیری از بال حشرات
%A دستورانی, هادی
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2017

[Download]