اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت , 2017-05-25

عنوان : ( پیش بینی آمادگی اعتیاد به اینترنت بر اساس سبک تربیتی والدین و جو روانی – اجتماعی کلاس در دانش آموزان )

نویسندگان: فاطمه غیور , یونس گراوند , شیلا اسدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی آمادگی اعتیاد به اینترنت بر اساس سبک تربیتی والدین و جو روانی – اجتماعی کلاس در دانش آموزان بود. روش پژوهشی توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل 163 نفر از دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه شهر مشهد بودند که با روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (1988) IAT))، شیوه های فرزند پروری بامریند(1972) و پرسشنامه جو روانی – اجتماعی فریزر و همکاران(1995) جمع آوری و با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش در فرضیات فرعی نشان داد، بین سبک تربیتی سهل گیرانه و آمادگی اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معناداری وجود دارد، بین سبک مقتدرانه و جو روانی- اجتماعی کلاس با آمادگی اعتیاد به اینترنت رابطه منفی معناداری وجود دارد. بین سبک مستبدانه و اصلکاک با آمادگی اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری وجود ندارد. اما نتیجه رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک تربیتی سهل گیرانه، سبک مقتدرانه و جو روانی – اجتماعی کلاس به ترتیب آمادگی اعتیاد به اینترنت را در دانش آموزان پیش بینی می کند.

کلمات کلیدی

, اعتیاد به اینترنت, سبک تربیتی والدین, جو روانی – اجتماعی کلاس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062970,
author = {فاطمه غیور and یونس گراوند and شیلا اسدی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {پیش بینی آمادگی اعتیاد به اینترنت بر اساس سبک تربیتی والدین و جو روانی – اجتماعی کلاس در دانش آموزان},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اعتیاد به اینترنت، سبک تربیتی والدین، جو روانی – اجتماعی کلاس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی آمادگی اعتیاد به اینترنت بر اساس سبک تربیتی والدین و جو روانی – اجتماعی کلاس در دانش آموزان
%A فاطمه غیور
%A یونس گراوند
%A شیلا اسدی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
%D 2017

[Download]