کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران , 2017-01-19

عنوان : ( بررسی توانایی دانش آموزان سال یازدهم دراثبات درستی و نادرستی گزاره های ریاضی )

نویسندگان: سارا مرادی , سیدحسن علم الهدائی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی توانایی دانش آموزان سال سوم متوسطه سال یازدهم در چگونگی تایید درستی گزاره های ریاضی و همچنین چگونگی رد یا اصلاح درستی یک گزاره می باشد در این پژوهش 70 نفر از دانش آموزان دختر شهر مشهد از 3 ناحیه 6،2و7 در رشته های تجربی و ریاضی مشغول به تحصیل به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی می باشد.ابزار اندازه گیری پرسش نامه ای بر اساس تحقیقات دوراند-گوریر 2003 و اهداف این تحقیق می باشد.تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه، به وسیله آزمون خی-دو انجام شده است. همچنین روایی محتوای پرسشنامه توسط 4 نفر از دبیران ریاضی با سابقه آموزش پرورش و 2 نفر از دانشجویان دکتری آموزش ریاضی و اساتید صاحب نظر در آموزش ریاضی مورد تایید قرار گرفت ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 0/7 بدست آمد که این مقدار پایانی مطلوب را در مورد آن نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, اثبات, طرح اثبات, استدلال ریاضی, مثال, مثال نقض, اثبات ریاضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063139,
author = {مرادی, سارا and علم الهدائی, سیدحسن and جباری نوقابی, مهدی},
title = {بررسی توانایی دانش آموزان سال یازدهم دراثبات درستی و نادرستی گزاره های ریاضی},
booktitle = {کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اثبات،طرح اثبات،استدلال ریاضی،مثال،مثال نقض،اثبات ریاضی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی توانایی دانش آموزان سال یازدهم دراثبات درستی و نادرستی گزاره های ریاضی
%A مرادی, سارا
%A علم الهدائی, سیدحسن
%A جباری نوقابی, مهدی
%J کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
%D 2017

[Download]