پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (5), سال (2017-2) , صفحات (652-662)

عنوان : ( تشخیص آسیب های سطحی ناشی از صدمات مکانیکی میوه انبه رقم کلک سرخ با استفاده از تکنیک پردازش تصاویر رنگی )

نویسندگان: محمودرضا گلزاریان , منصوره شمیلی , امید دوستی ایرانی , پیمان آذرکیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم بینایی ماشین یکی از ابزارهای قدرتمند به‌منظور خودکار کردن روش‌های درجه‌بندی محصولات کشاورزی است. در این تحقیق با استفاده از پردازش تصاویر رنگی تهیه‌شده از میوه انبه به تشخیص خرابی‌های ظاهری ناشی از صدمات مکانیکی پرداخته‌شده است. برای این منظور از میان ۸۰ عدد انبه با بازرسی چشمی تعداد ۶۰ نمونه انبه که بر روی آن‌ها لکه‌های سیاه‌رنگ ناشی از آسیب‌های مکانیکی در حین برداشت و جابجایی به وجود آمده بود، تشخیص داده شدند و از هر میوه در شرایط نوردهی یکسان تصویربرداری شد. با استخراج ویژگی‌های رنگی در سه مدل رنگی RGB، HSI و L*a*b* و مقایسه آماری داده‌ها مشخص شد که ویژگی‌های رنگی G و 0.16G/0.5R در محیط رنگی RGB به ترتیب با دقت ۹۰% و ۶/۹۱% و ویژگی‌های رنگیa* و 0.16L*-a*از فضای رنگی L*a*b* به ترتیب با دقت ۳۳/۹۳% و ۱۰۰% قادر به تشخیص بافت آسیب‌دیده می‌باشند. درصد مساحت استخراج‌شده از هر نمونه به‌عنوان معیاری برای درجه‌بندی میوه انبه مورداستفاده قرار گرفت. با استفاده از روش خوشه‌بندی K میانگین نمونه‌ها به دودسته تقسیم‌بندی شدند و نقطه برش بین این دودسته با استفاده از منحنی راک برابر با ۱۱/۳ به دست آمد. مساحت منحنی راک برابر با ۱ به دست آمد که نشان‌دهنده قدرت تفکیک بالای خوشه‌بندی است.

کلمات کلیدی

, پردازش تصویر, آسیب های سطحی, صدمات مکانیکی, تصاویر رنگی, انبه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063193,
author = {گلزاریان, محمودرضا and منصوره شمیلی and دوستی ایرانی, امید and آذرکیش, پیمان},
title = {تشخیص آسیب های سطحی ناشی از صدمات مکانیکی میوه انبه رقم کلک سرخ با استفاده از تکنیک پردازش تصاویر رنگی},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {12},
number = {5},
month = {February},
issn = {1735-4161},
pages = {652--662},
numpages = {10},
keywords = {پردازش تصویر، آسیب های سطحی، صدمات مکانیکی، تصاویر رنگی، انبه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشخیص آسیب های سطحی ناشی از صدمات مکانیکی میوه انبه رقم کلک سرخ با استفاده از تکنیک پردازش تصاویر رنگی
%A گلزاریان, محمودرضا
%A منصوره شمیلی
%A دوستی ایرانی, امید
%A آذرکیش, پیمان
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2017

[Download]