مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (7), سال (2017-10) , صفحات (283-294)

عنوان : ( ارزیابی مدل گرادیانی تنظیم شده در محاسبة تانسور تنش مقیاس های زیرشبکه ای با تصحیح حلگر پیمپل فوم در نرم افزار اپن فوم )

نویسندگان: الیاس لارکرمانی , احسان روحی گل خطمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل‌سازی مناسب مقیاس‌های زیرشبکه‌ای در تعیین دقت محاسبات روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ در تحلیل جریان های آشفته از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. در سال‌های اخیر، شاخة جدیدی از مدل‌های زیرشبکه‌ای موسوم به مدل‌های گرادیانی در محاسبة تانسور تنش و بردار شار حرارتی مقیاس‌های زیرشبکه‌ای توسعه یافته‌اند و در روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این پژوهش، برای اولین بار معادلات مدل زیرشبکه‌ای گرادیانی تنظیم‌شده در نرم‌افزار اپن‌فوم پیاده‌سازی شده و ایدة تصحیح حلگر پیمپل‌فوم برای بهبود دقت نتایج مدل مذکور استفاده شده است. این مدل بر مبنای بسط سری تیلور تنش مقیاس‌های زیرشبکه‌ای بنا شده است و از فرضیة تعادلی محلی به منظور ارزیابی انرژی جنبشی مقیاس‌های زیرشبکه‌ای استفاده می‌کند. برای ارزیابی دقت مدل گرادیانی تنظیم‌شده و تغییرات اعمال شده در حلگر پیمپل‌فوم، شبیه‌سازی جریان کانال آشفته در عدد رینولدز اصطکاکی 395 با استفاده از نرم‌افزار متن باز اپن‌فوم انجام شده و نتایج روش فوق با داده‌های شبیه‌سازی عددی مستقیم و دیگر مدل‌های مختلف زیرشبکه ای مانند مدل اسماگرینسکی، اسماگرینسکی دینامیکی و دیردورف مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که مدل‌ گرادیانی تنظیم‌شده کمیت‌های آشفتگی مرتبة اول و مرتبة دوم را با دقت بالایی بازیابی می‌کند.

کلمات کلیدی

, مدل گرادیانی تنظیم‌شده, تانسور تنش مقیاس‌های زیرشبکه‌ای, جریان کانال آشفته, نرم افزار اپن‌فوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063230,
author = {لارکرمانی, الیاس and روحی گل خطمی, احسان},
title = {ارزیابی مدل گرادیانی تنظیم شده در محاسبة تانسور تنش مقیاس های زیرشبکه ای با تصحیح حلگر پیمپل فوم در نرم افزار اپن فوم},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {7},
month = {October},
issn = {1027-5940},
pages = {283--294},
numpages = {11},
keywords = {مدل گرادیانی تنظیم‌شده، تانسور تنش مقیاس‌های زیرشبکه‌ای، جریان کانال آشفته، نرم افزار اپن‌فوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مدل گرادیانی تنظیم شده در محاسبة تانسور تنش مقیاس های زیرشبکه ای با تصحیح حلگر پیمپل فوم در نرم افزار اپن فوم
%A لارکرمانی, الیاس
%A روحی گل خطمی, احسان
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]