مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (7), سال (2017-10) , صفحات (283-294)

عنوان : ( ارزیابی مدل گرادیانی تنظیم شده در محاسبة تانسور تنش مقیاس های زیرشبکه ای با تصحیح حلگر پیمپل فوم در نرم افزار اپن فوم )

نویسندگان: الیاس لارکرمانی , احسان روحی گل خطمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل‌سازی مناسب مقیاس‌های زیرشبکه‌ای در تعیین دقت محاسبات روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ در تحلیل جریان¬های آشفته از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. در سال‌های اخیر، شاخة جدیدی از مدل‌های زیرشبکه‌ای موسوم به مدل‌های گرادیانی در محاسبة تانسور تنش و بردار شار حرارتی مقیاس‌های زیرشبکه‌ای توسعه یافته‌اند و در روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این پژوهش، برای اولین بار معادلات مدل زیرشبکه‌ای گرادیانی تنظیم‌شده در نرم‌افزار اپن‌فوم پیاده‌سازی شده و ایدة تصحیح حلگر پیمپل‌فوم برای بهبود دقت نتایج مدل مذکور استفاده شده است. این مدل بر مبنای بسط سری تیلور تنش مقیاس‌های زیرشبکه‌ای بنا شده است و از فرضیة تعادلی محلی به منظور ارزیابی انرژی جنبشی مقیاس‌های زیرشبکه‌ای استفاده می‌کند. برای ارزیابی دقت مدل گرادیانی تنظیم‌شده و تغییرات اعمال شده در حلگر پیمپل‌فوم، شبیه‌سازی جریان کانال آشفته در عدد رینولدز اصطکاکی 395 با استفاده از نرم‌افزار متن باز اپن‌فوم انجام شده و نتایج روش فوق با داده‌های شبیه‌سازی عددی مستقیم و دیگر مدل‌های مختلف زیرشبکه¬ای مانند مدل اسماگرینسکی، اسماگرینسکی دینامیکی و دیردورف مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که مدل‌ گرادیانی تنظیم‌شده کمیت‌های آشفتگی مرتبة اول و مرتبة دوم را با دقت بالایی بازیابی می‌کند.

کلمات کلیدی

, مدل گرادیانی تنظیم‌شده, تانسور تنش مقیاس‌های زیرشبکه‌ای, جریان کانال آشفته, نرم افزار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063230,
author = {لارکرمانی, الیاس and روحی گل خطمی, احسان},
title = {ارزیابی مدل گرادیانی تنظیم شده در محاسبة تانسور تنش مقیاس های زیرشبکه ای با تصحیح حلگر پیمپل فوم در نرم افزار اپن فوم},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {7},
month = {October},
issn = {1027-5940},
pages = {283--294},
numpages = {11},
keywords = {مدل گرادیانی تنظیم‌شده، تانسور تنش مقیاس‌های زیرشبکه‌ای، جریان کانال آشفته، نرم افزار اپن‌فوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مدل گرادیانی تنظیم شده در محاسبة تانسور تنش مقیاس های زیرشبکه ای با تصحیح حلگر پیمپل فوم در نرم افزار اپن فوم
%A لارکرمانی, الیاس
%A روحی گل خطمی, احسان
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]