علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (71), سال (2017-12) , صفحات (25-34)

عنوان : ( پیش ‏فرآوری دانه سورگوم با امواج فراصوت به‏ منظور بهبود فرآیند استخراج بتاگلوکان به روش آب داغ و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن )

نویسندگان: فریبا نقی پور , فریده طباطبائی یزدی , مهدی کریمی , سید علی مرتضوی , محبت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بتاگلوکان که در ردیف فیبرهای رژیمی محلول در آب قرار دارد همراه با سایر پلی‏ساکاریدها، پروتئین و چربی در درون سلول‏ها و دیواره آندوسپرم غلات قرار گرفته‏ و استخراج آن امر ساده‏ای نمی‏ باشد. در حالی که می‏ توان با بهره‏ گیری روش‏های پیش ‏فرآوری، فرآیند استخراج را بهبود بخشید. از این‏رو هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر پیش‏ فرآوری دانه سورگوم با استفاده از امواج فراصوت به بزرگی 60، 80 و 100 درصد و طی مدت زمان 10، 20 و 30 دقیقه به‏ منظور تسهیل استخراج بتاگلوکان به روش آب داغ و ارزیابی خصوصیات عملکردی آن در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل بود (05/0≥p). نتایج نشان داد که بالاترین میزان بازدهی استخراج مربوط به تیمار پیش ‏فرآوری شده با طولانی‏ ترین مدت زمان اعمال امواج فراصوت (30 دقیقه) و هم‏چنین بزرگ‏ترین پالس (100 درصد) تعلق گرفت. این درحالی بود که خصوصیات عملکردی بتاگلوکان با افزایش یزرگی پالس و طولانی شدن مدت زمان اعمال امواج بیش از 20 دقیقه تضعیف ‏گردید به‏ طوری که بیش‏ترین میزان خلوص (78/64 درصد)، در تیمار پیش‏ فرآوری شده با امواج به بزرگی 60 درصد و طی مدت زمان 20 دقیقه مشاهده گردید. هم‏چنین این تیمار دارای بیش‏ترین میزان مؤلفه‏ L* (روشنایی)، مؤلفه b*، کف‏ کنندگی و پایداری کف و کم‏ترین میزان مؤلفه a* بود و به‏ عنوان بهترین نمونه با خصوصیات عملکردی قابل قبول برای استفاده در فرمولاسیون مواد غذایی انتخاب گردید.

کلمات کلیدی

, سورگوم, امواج فراصوت, بتاگلوکان, بازده استخراج, خلوص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063237,
author = {فریبا نقی پور and طباطبائی یزدی, فریده and مهدی کریمی and مرتضوی, سید علی and محبی, محبت},
title = {پیش ‏فرآوری دانه سورگوم با امواج فراصوت به‏ منظور بهبود فرآیند استخراج بتاگلوکان به روش آب داغ و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {71},
month = {December},
issn = {2008-8787},
pages = {25--34},
numpages = {9},
keywords = {سورگوم; امواج فراصوت; بتاگلوکان; بازده استخراج; خلوص},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش ‏فرآوری دانه سورگوم با امواج فراصوت به‏ منظور بهبود فرآیند استخراج بتاگلوکان به روش آب داغ و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن
%A فریبا نقی پور
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مهدی کریمی
%A مرتضوی, سید علی
%A محبی, محبت
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2017

[Download]