چهارمین همایش ماهی شناسی ایران , 2016-07-20

عنوان : ( تاثیر استفاده از لاکتوفرین و باکتری¬های Lactobacillus rhamnosus و Pediococcus acidilactici در جیره غذایی بر شاخص¬های تولید مثلی ماهی مولد کاراس طلایی (Carassius auratus). )

نویسندگان: حمیدرضا احمدنیای مطلق , عبدالمجید حاجی مرادلو , رسول قربانی , ناصر آق , مرتضی قاسمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاکنون تلاش¬های متعددی در راستای افزایش تولید آبزیان از طریق اثر گذاری بر رشد و کاهش تلفات به وسیله افزودنی¬های مختلف خوراکی صورت گرفته است اما مطالعات پیرامون تاثیر این افزودنی¬ها بر تولید مثل محدود می¬باشد. این مطالعه به منظور بررسی اثر استفاده از لاکتوفرین و باکتری¬های Lactobacillus rhamnosus و Pediococcus acidilactici به مدت 120 روز بر شاخص¬های تولید مثلی مولدین کاراس طلایی (Carassius auratus) (میانگین وزن 50/0±21/12 گرم) طراحی شد. تیمارهای آزمایشی شامل باکتری¬های L. rhamnosus و P. acidilactici هرکدام به میزان 106 باکتری به ازای هر گرم جیره، لاکتوفرین به میزان200 میلی¬گرم در کیلوگرم جیره، یک تیمار ترکیبی (L. rhamnosus به همراه لاکتوفرین) و یک تیمار شاهد در سه تکرار بود. نتایج نشان داد قطر و وزن تخمک، طول و وزن لاروهای چهارروزه به صورت معنی¬داری در اثر استفاده از L. rhamnosus افزایش یافت (05/0 P <). در حالی که قطر و وزن تخم، طول و وزن لاروهای یک روزه تحت تاثیر پروبیوتیک¬های ذکر شده و لاکتوفرین قرار نگرفت. نتایج نشان داد استفاده ترکیبی از L. rhamnosus و لاکتوفرین به صورت معنی¬داری شاخص¬های تولید مثلی را سرکوب می¬کند (05/0 P <). بر اساس نتایج حاضر استفاده از باکتری¬های L. rhamnosus و P. acidilactici با سطوح 106 باکتری به ازای هر گرم جیره برای افزایش کارایی تولید مثل در ماهی کاراس طلایی توصیه می¬شود.

کلمات کلیدی

, ماهی کاراس طلایی, Lactobacillus rhamnosus, Pediococcus acidilactici, لاکتوفرین, شاخص¬های تولید¬مثلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063419,
author = {احمدنیای مطلق, حمیدرضا and عبدالمجید حاجی مرادلو and رسول قربانی and ناصر آق and مرتضی قاسمی},
title = {تاثیر استفاده از لاکتوفرین و باکتری¬های Lactobacillus rhamnosus و Pediococcus acidilactici در جیره غذایی بر شاخص¬های تولید مثلی ماهی مولد کاراس طلایی (Carassius auratus).},
booktitle = {چهارمین همایش ماهی شناسی ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ماهی کاراس طلایی، Lactobacillus rhamnosus، Pediococcus acidilactici، لاکتوفرین، شاخص¬های تولید¬مثلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر استفاده از لاکتوفرین و باکتری¬های Lactobacillus rhamnosus و Pediococcus acidilactici در جیره غذایی بر شاخص¬های تولید مثلی ماهی مولد کاراس طلایی (Carassius auratus).
%A احمدنیای مطلق, حمیدرضا
%A عبدالمجید حاجی مرادلو
%A رسول قربانی
%A ناصر آق
%A مرتضی قاسمی
%J چهارمین همایش ماهی شناسی ایران
%D 2016

[Download]