آموزش محیط زیست و توسعه پایدار, دوره (5), شماره (3), سال (2017-4) , صفحات (121-135)

عنوان : ( تأثیر نگرانی زیست‌محیطی بر خرید محصولات زیست‌محیطی با نقش میانجی استراتژی های یادگیری )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , سعید نصرتی , قاسم اسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درحالی‌که نگرانی زیست‌محیطی اغلب به‌عنوان یک متغیر پیش‌بین در خرید محصولات زیست‌محیطی در نظر گرفته می‌شود، یافته‌های تجربی این ارتباط را به‌صورت قطعی مورد تأیید قرار نمی‌دهند. درنتیجه بروز این شکاف در ادبیات، این تحقیق تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم نگرانی‌های زیست‌محیطی بر روی تمایل به خرید محصولات زیست‌محیطی، به‌منظور درک بهتر این تناقض را موردبررسی قرار داده است. این تحقیق از حیث هدف کاربردی، و از حیث روش پیمایشی و مبنی بر تحلیل کوواریانس با استفاده از الگوی مدل یابی معادله ساختاری است. موردمطالعه این تحقیق تعداد 386 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، به‌عنوان بخشی از گروه شهروندان با استفاده از فرمول کوکران به‌صورت تصادفی انتخاب گردید که بر اساس یافته‌ها و نتایج به‌دست‌آمده نقش میانجی‌گری استراتژی‌های یادگیری ارادی و اتفاقی در رابطه میان نگرانی‌های زیست‌محیطی و تمایل به خرید محصولات زیست‌محیطی مورد تأیید قرار گرفت. درنتیجه می‌توان ادعا کرد که با استفاده از استراتژی‌های یادگیری می‌توان نگرانی زیست‌محیطی افراد را به سمت خرید محصولات زیست‌محیطی هدایت نمود.

کلمات کلیدی

, نگرانی زیست‌محیطی, تمایل به خرید محصولات زیست‌محیطی, یادگیری ارادی, یادگیری اتفاقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063423,
author = {رحیم نیا , فریبرز and نصرتی, سعید and اسلامی, قاسم},
title = {تأثیر نگرانی زیست‌محیطی بر خرید محصولات زیست‌محیطی با نقش میانجی استراتژی های یادگیری},
journal = {آموزش محیط زیست و توسعه پایدار},
year = {2017},
volume = {5},
number = {3},
month = {April},
issn = {2322-3057},
pages = {121--135},
numpages = {14},
keywords = {نگرانی زیست‌محیطی، تمایل به خرید محصولات زیست‌محیطی، یادگیری ارادی، یادگیری اتفاقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر نگرانی زیست‌محیطی بر خرید محصولات زیست‌محیطی با نقش میانجی استراتژی های یادگیری
%A رحیم نیا , فریبرز
%A نصرتی, سعید
%A اسلامی, قاسم
%J آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
%@ 2322-3057
%D 2017

[Download]