چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی چشم اندازها و افق های نوین , 2017-07-04

عنوان : ( اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی )

نویسندگان: بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات سومند ترکیبات سیلیکاته بر رشد و جذب عناصر ضروری در گرامینهها به اثبات رسیده است. اما مطالعات در این حوضه بر روی گیاهان دیگر و با تاکید بر نانو ذرات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا آزمایشی جهت تعیین اثر اندازه ذرات سیلیکات سدیم بر بخش هوایی سیب زمینی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سال 2931در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارها شامل دو سطح اندازه ذرات (نانو و میکرو) و سطوح غلظت صفر، 911 ،111 ،211و 011میلیگرم در لیتر بود. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنیدار کاربرد سیلیکات سدیم بر غلظت عناصر سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر و سیلیسیم بود در بالاترین غلظت، صفات یاد شده در تیمار نانو نسبت به میکرو به ترتیب ،11 22 ،91 ،21 ،12و 22درصد بیشتر بود. اثر نانو ذرات بر غلظت نیتروژن به طور معنیداری بیشتر از ذرات میکرو بود. همچنین با افزایش غلظت سیلیکات سدیم، غلظت نیتروژن برگ به طور معنیداری بیشتر شد. کارایی جذب سدیم و سیلیسیم بخش هوایی سیب زمینی در تیمار نانو به طور معنیداری بالاتر از میکرو بود. در هر یک از سطوح غلظت، کارایی جذب عناصر پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر و نیتروژن نانو ذرات به طور معنیداری بالاتر از ذرات میکرو بود. به طور کلی اثر نانو ذرات سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر معدنی مورد مطالعه، بیشتر از ذرات میکرو بود و غلظت 011میلیگرم بیشترین تاثیر را داشت

کلمات کلیدی

, اندازه ذرات, سیلیسیم, فسفر, نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063450,
author = {سعادتیان, بیژن and کافی, محمد and بنایان اول, محمد and نباتی, جعفر},
title = {اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی},
booktitle = {چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی چشم اندازها و افق های نوین},
year = {2017},
location = {کرج, ايران},
keywords = {اندازه ذرات، سیلیسیم، فسفر، نیتروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی
%A سعادتیان, بیژن
%A کافی, محمد
%A بنایان اول, محمد
%A نباتی, جعفر
%J چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی چشم اندازها و افق های نوین
%D 2017

[Download]