مطالعات علوم کاربردی در مهندسی, دوره (3), شماره (2), سال (2017-7) , صفحات (11-21)

عنوان : ( ارزیابی فنی و زیست‌محیطی فناوری‌های حرارتی استحصال انرژی از مواد زائد جامد شهری )

نویسندگان: آرمان شاهنظری کرباسرائی , عباس روحانی , محمدحسین اق خانی , محمدعلی ابراهیمی نیک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

متداول‌ترین شکل استحصال انرژی از زباله، سوزاندن زباله و مهار انرژی حرارتی حاصل از آن است. این عمل، در عین کاهش حجم زباله، استفاده از منابع جایگزین انرژی را هم به همراه دارد. از مزایای دیگر آن، گندزدایی جریان زباله، با نابودی کامل ارگانیسم‌هایی است که در صورت دفع زمینی می‌تواند باعث بروز بیماری شود. در این تحقیق، روش‌های حرارتی تولید انرژی از زباله جامد شهری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نحوه گردآوری داده‌ها به صورت پرسشنامه‌ای و همچنین بررسی منابع معتبر صورت پذیرفت. از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به منظور انتخاب بهترین فناوری تولید انرژی از زباله استفاده شد. نتایج نشان داد که به ترتیب معیار فنی و زیست‌محیطی با امتیازهای 533/0 و 467/0 در رتبه های اول و دوم قرار دارند. همچنین روشهای پلاسما، گازیفیکاسیون، زباله‌سوز و پیرولیز به ترتیب با امتیازات 296/0، 254/0، 253/0و 197/0 به عنوان بهترین روش برای تولید انرژی از مواد زائد مشخص شدند.

کلمات کلیدی

, روش‌های حرارتی, استحصال انرژی, فرآیند تحلیل سلسله مراتبی, زباله جامد شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063476,
author = {شاهنظری کرباسرائی, آرمان and روحانی, عباس and اق خانی, محمدحسین and ابراهیمی نیک, محمدعلی},
title = {ارزیابی فنی و زیست‌محیطی فناوری‌های حرارتی استحصال انرژی از مواد زائد جامد شهری},
journal = {مطالعات علوم کاربردی در مهندسی},
year = {2017},
volume = {3},
number = {2},
month = {July},
issn = {4507-2476},
pages = {11--21},
numpages = {10},
keywords = {روش‌های حرارتی، استحصال انرژی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، زباله جامد شهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی فنی و زیست‌محیطی فناوری‌های حرارتی استحصال انرژی از مواد زائد جامد شهری
%A شاهنظری کرباسرائی, آرمان
%A روحانی, عباس
%A اق خانی, محمدحسین
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%J مطالعات علوم کاربردی در مهندسی
%@ 4507-2476
%D 2017

[Download]