دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار , 2016-03-04

عنوان : ( بررسی جو سازمانی دانشگاه مازندران ازدیدگاه مدیران و اعضای هیات علمی )

نویسندگان: محمود فیروزیان اصل , حسین کارشکی , مجتبی بذرافشان مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی ویژگی های سازمان یادگیرنده در دانشگاه مازندران از دیدگاه مدیران و اعضای هیات علمی تدوینشده است. مولفه های سازمان یادگیرنده مورد بررسی در ای تحقیق یادگیری مستمر، پژوهش و گفتگو، یادگیری تیمی، توانمندسازیکارکنان، سیستم های مشارکتی، ارتباطات سیستم و رهبری استراتژیک می باشد. روش پژوهش توصیفی و پیمایشی است. جامعهآماری این پژوهش کلیه مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران بودند که تعداد 152 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روشنمونه گیری طبقه بندی نسبتی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مؤلفه های سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک استفاده شده است که روائی آن با استفاده از روایی سازه مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از دو نیمه کردن آزمون 0/89به دست آمد. نتایج نشان داد که میزان یادگیرندگی دانشگاه مازندران از دیدگاه مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه، در حد متوسط است (میانگین کلی 3 و میانگین دانشگاه 3/02) و نشانگر نیاز به حرکت ای دانشگاه به سمت ایجاد سازمان یادگیرنده مطلوب می باشد.

کلمات کلیدی

, ویژگی های سازمان یادگیرنده, دانشگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063552,
author = {فیروزیان اصل, محمود and کارشکی, حسین and بذرافشان مقدم, مجتبی},
title = {بررسی جو سازمانی دانشگاه مازندران ازدیدگاه مدیران و اعضای هیات علمی},
booktitle = {دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {ویژگی های سازمان یادگیرنده، دانشگاه مازندران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جو سازمانی دانشگاه مازندران ازدیدگاه مدیران و اعضای هیات علمی
%A فیروزیان اصل, محمود
%A کارشکی, حسین
%A بذرافشان مقدم, مجتبی
%J دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
%D 2016

[Download]