شانزدهمین کنفرانس بین المللی هوافضای ایران , 2017-02-21

عنوان : ( رفتار آیروالاستیک بالواره صلب در جریان گذرصوتی غیرلزج )

نویسندگان: محمدصادق عراقی زاده , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک روش عددی ضمنی جدید برای مطالعه رفتار آیروالاستیک بال در جریان گذرصوتی غیرلزج در یک بازه زمانی ارائه شده‌است. معادله‌های اویلر ناپایا با مدل سازه بالواره صلب ترکیب شده‌اند. در اینجا به مطالعه اثرات آیرودینامیک غیر خطی بر رفتار آیروالاستیک یک بالواره دارای نوسانت پیچشی و خمشی (فراز و فرود) پرداخته می‌شود. مدل CFD بکار رفته در اینجا، یک روش ضمنی فشار مبنا برای حل معادلات اویلر است. برای شبیه‌سازی پیچش و فراز و فرود بالواره، نوسان در شرط مرزی جریان اعمال شده‌است. از طرح NVD (Normalized Variable Diagram)، برای اعمال معیار کرانداری حل استفاده می‌شود. معادلات آیرودینامیکی با معادلات حرکت سازه که برای یک برش ساده از بال نوشته شده‌اند، ترکیب می‌شوند. برای حل مساله آیروالاستیک، از الگوریتم نیومارک استفاده می‌شود. مدل آیرودینامیک یا داده‌های تجربی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پاسخ‌های آیروالاستیک بالواره ناکا 0012 با تحقیق اثرات پارامترهای سازه‌ای و مقدار ماخ ورودی جریان بر آن، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی

, آیرودینامیک, آیروالاستیک, جریان غیرلزج, جریان گذرصوتی, انتگرالگیری زمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063759,
author = {عراقی زاده, محمدصادق and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {رفتار آیروالاستیک بالواره صلب در جریان گذرصوتی غیرلزج},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس بین المللی هوافضای ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آیرودینامیک- آیروالاستیک-جریان غیرلزج-جریان گذرصوتی-انتگرالگیری زمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رفتار آیروالاستیک بالواره صلب در جریان گذرصوتی غیرلزج
%A عراقی زاده, محمدصادق
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J شانزدهمین کنفرانس بین المللی هوافضای ایران
%D 2017

[Download]